Подклас 35 - ТЕХНИЦИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Техниците в областта на информационните и комуникационни технологии осигуряват поддръжка за ежедневно функциониране на компютърни и комуникационни системи и мрежи.
Изпълняват технически задачи, свързани с далекосъобщения, предаване на изображения, звук и други телекомуникационни сигнали по наземни, водни и въздушни трасета.
Компетентното упражняване на повечето от професиите в този подклас изисква минимум пето образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Техниците в областта на информационните и комуникационни технологии изпълняват следните основни задачи:
- подпомагат потребители на информационни и комуникационни системи;
- инсталират нови програми и оборудване;
- изграждат и поддържат мрежи и други комуникационни системи;
- инсталират, контролират и поддържат интернет и интранет сайтове, хардуер и софтуер в мрежови сървъри;
- модифицират уеб страници и извършват операции по възстановяване и дублиране на уеб сървъри;
- контролират оборудване за звукозапис, редактиране и смесване на записи от изображения и звук;
- контролират и поддържат системи за пренос и излъчване и спътникови системи за радио- и телевизионни програми;
- контролират и поддържат радио-комуникационни системи, сателитни връзки и други телекомуникационни сигнали по наземни, водни и въздушни трасета;
- предоставят техническа помощ, свързана с научноизследователска и развойна дейност по компютърни системи, телекомуникационно оборудване и изпитвания на прототипи;
- проектират и изработват подробни планове за електрически схеми съгласно спецификации;
- осъществяват технически контрол при производство, употреба, поддръжка и ремонт на далекосъобщителни системи.

Този подклас включва следните групи:

351 Техници в областта на информационните и комуникационни технологии и обслужване на потребители

352 Техници по радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника

 

важна информация