Методология


НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И

ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 г.

МЕТОДОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ

Същност и предназначение

1. Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (за краткост наричана НКПД-2011) определя професионалната и длъжностната структура в Република България.

2. НКПД-2011 осигурява прякото прилагане на Международната стандартна класификация на професиите (International Standard Classification of Occupations, 2008 (ISCO-08)) в практиката на Република България. При дефинирането на обхвата на позициите са отразени изискванията на европейското и националното законодателство, както и специфични национални особености, свързани с образователната система и системата за обучение на възрастни, организацията на производството, труда и управлението, заплащането на труда, социалното осигуряване и други.

3. НКПД-2011 осигурява изпълнението в Република България на изискванията на Регламент (ЕО) № 1022/2009 (OB, L 283 от 30 октомври 2009 г.) и на Препоръка 2009/824/EO на Комисията от 29 октомври 2009 г. относно използването на ISCO-08. Разликите в наименованията на някои от позициите на ISCO-08 и на позициите от Структурата на НКПД-2011 целят по-адекватното отразяване на обхвата им в съответствие с националното законодателство.

4. НКПД-2011 се прилага от всички предприятия и организации и осигурява единство при управление на труда и трудовите отношения.

5. НКПД-2011 се прилага за:

  5.1. изучаване, анализиране и прогнозиране на професионалната структура на заетите и безработните;

  5.2. извършване на международни сравнения и анализи в областта на пазара на труда;

  5.3. управление на човешките ресурси;

  5.4. осигуряване на информация за целите на социалното осигуряване, политиката на пазара на труда, политиката по доходите и др.

  5.5. статистическите изследвания и преброяването на населението.

6. Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД-2011) включва:

  6.1. Методологични бележки;

  6.2. Структура на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.;

  6.3. Обяснителни бележки по обхвата и съдържанието на позициите от Структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.;

  6.4. Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.;

  6.5. Азбучен определител на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.;

  6.6. Кодова таблица за преход от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. към Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

7. Методологичните бележки дефинират основните понятия и правилата за класифициране, подпомагащи еднозначното прилагане на класификацията. Списъкът на длъжностите определя длъжностната структура на работната сила. Той дава възможност за откриване принадлежността на всяка длъжност от НКПД-2011 към определена единична група, група, подклас и клас, както и нейния код в НКПД-2011. Длъжностите, включени в една единична група, определят обхвата на единичната група професии. В обяснителните бележки всяка позиция на равнищата клас, подклас, група и единична група на НКПД-2011 e дефинирана чрез описание на обхвата и съдържанието й като общи функции и задачи, характерни за професиите от съответната позиция. Азбучният определител на длъжностите включва всички длъжности, подредени по азбучен ред. Кодовата таблица за преход дава връзката на НКПД-2005 към НКПД-2011 и обратно – от НКПД-2011 към НКПД-2005, като връзката се осъществява чрез съответствие на равнище длъжност.

8. Редът и условията за използване, поддържане и актуализиране на НКПД-2011 са уредени в Правилника за нейното прилагане.

Основни понятия

9. Основните понятия, приложими в НКПД-2011 са:

  9.1. Длъжност - съвкупност от функции и задачи, които едно лице изпълнява на работното си място, включително в качеството му на работодател или самонает.

  9.2. Професия - съвкупност от длъжности, чиито основни функции и задачи се характеризират с висока степен на сходство.

  9.3. Специалност - съвкупност от знания и умения за конкретен вид трудова дейност, включена в една професия и придобивана в резултат на формално професионално образование или обучение.

  9.4. Професионална квалификация - мярка за степента на владеене на знания, умения и професионално значими качества, придобити чрез обучение или трудов опит.

  9.5. Образователното и квалификационно ниво - съвкупност от знания и умения, необходими за изпълнението на определена длъжност, съобразени с българското законодателство. За нуждите на Класификацията са определени десет образователни и квалификационни нива:

   • Образователно и квалификационно ниво 0 - без изискване за степен на професионална квалификация и образователно равнище;

   • Образователно и квалификационно ниво 1 - първа степен на професионална квалификация и/или завършен VІ клас;

   • Образователно и квалификационно ниво 2 - втора степен на професионална квалификация и/или завършен Х клас;

   • Образователно и квалификационно ниво 3 - трета степен на професионална квалификация и/или завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование;

   • Образователно и квалификационно ниво 4 - четвърта степен на професионална квалификация и/или завършено средно образование;

   • Образователно и квалификационно ниво 5 – образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър по...”;

   • Образователно и квалификационно ниво 6 - образователно-квалификационна степен “бакалавър”;

   • Образователно и квалификационно ниво 7 - образователно-квалификационна степен “магистър”;

   • Образователно и квалификационно ниво 8 – длъжността се упражнява по призвание;

   • Образователно и квалификационно ниво 9 – длъжността се заема чрез избор.

Образователните и квалификационните нива от 1 до 4 са формулирани в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, а образователните и квалификационните нива от 5 до 7 – в съответствие със Закона за висшето образование.

За всяка длъжност в НКПД-2011 е определено минималното образователно и квалификационно ниво за нейното заемане.

Структура на НКПД-2011 и схема на кода

10. Структурата на НКПД-2011 има четири йерархични равнища: клас, подклас, група и единична група, които съвпадат с йерархичните равнища на ISCO-08.

11. Всяка длъжност в НКПД-2011 се кодира посредством уникален осемзначен цифров код, който съдържа информация за единичната група, към която се класифицира длъжността, минималното образователно и квалификационно ниво за заемането й и поредния номер на длъжността в единичната група.

12. Схемата на кода на позициите в НКПД-2011 е:

Х

Клас, означен с еднозначен цифров код

ХХ

Подклас, означен с двузначен цифров код

ХХХ

Група, означена с тризначен цифров код

ХХХХ

Единична група, означена с четиризначен цифров код

ХХХХ ХХХХ

Длъжност, означена с осемзначен цифров код, в който първите четири знака указват единичната група, петият знак указва минималното образователно и квалификационно ниво за длъжността, а последните три цифри са пореден номер на длъжността в единичната група

13. НКПД-2011 съдържа длъжности, разпределени в 436 единични групи. Всяка длъжност се класифицира само към една единична група професии. Единичните групи професии са агрегирани в групи, групите - в подкласове, а подкласовете в класове.

14. Броят на групировките в йерархичните равнища на НКПД-2011 са представени в следващата таблица:

Клас    Подкласове    Групи    Единични групи
1 Ръководители    4    11    31
2 Специалисти    6    27    92
3 Техници и приложни специалисти    5    20    84
4 Помощен административен персонал    4    8    29
5 Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната    4    13    40
6 Квалифициран работници в селското, горското и рибното стопанство    3    9    18
7 Квалифицирани работници и сродни на тях    5    14    66
8 Машинни оператори и монтажници    3    14    40
9 Професии, неизискващи специална квалификация    6    11    33
0 Професии във въоръжените сили    3    3    3
Общо групировки в НКПД-2011: 619    43    130    436
15. При кодирането на групировките са спазени и следните специфични правила:

   • когато групата съдържа само една единична група, последният знак на кода на единичната група е „0”;

   • единичната група „некласифицирани другаде” има същото наименование като групата, последвано от израза „н.д.”, а четвъртият знак в кода е „9”.

Правила за класифициране

16. Класифицирането на дадена длъжност към единична група професии се прави на основата на обхвата, дефиниран в обяснителните бележки за позициите на Класификацията.

17. Когато естеството на работата се характеризира със съвместяване на функции и задачи, характерни за повече от една длъжност, длъжността се класифицира само с един код, като за неговото определяне се използват следните приоритети:

17.1. На длъжността се присвоява кодът на единичната група с най-голям относителен дял от времето, необходимо за изпълнение на задачите.

17.2. Приоритет имат длъжностите, чиито задължения са свързани с етапа на производството, а не с търговията, транспорта или услугите.

17.3. При комбиниране на задължения, изискващи различни равнища на образование и квалификация и различен стаж, приоритет има длъжността с най-висока степен на квалификация.

18. Когато въз основа на анализ на функциите и задачите една длъжност не може да бъде отнесена към конкретна единична група, тя се класифицира към единична група „..., некласифицирани другаде”.

19. Символът „/” (дясно наклонена черта) в длъжностните наименования от НКПД-2011 указва наличие на алтернативност (напр. Главен редактор, радио/телевизия; Ръководител/Началник/Мениджър отдел). В тези случаи наименованието на длъжността се определя по преценка на прилагащите организации, като се използва само една от думите, отделени със символа „/”.

20. Когато за някоя длъжност се налага да се открои важността и отговорността на изпълняваните функции и задачи, към длъжностното наименование от НКПД-2011 могат да се включват и допълнителни определители като: заместник, завеждащ, старши, младши, висш, главен, водещ, майстор, помощник, стажант и други, като се ползва осемцифровия код от НКПД-2011 за съответната длъжност.

21. С изключение на длъжностите, определени с нормативен акт, работодателите решават индивидуално всеки отделен случай на несъответствие между изискваното от НКПД-2011 минимално образователно и квалификационно ниво за заемане на дадена длъжност и притежаваните от заетото или кандидатстващото за длъжността лице образование и професионална квалификация.

22. С цел недопускане на еднаквост на длъжностни наименования в НКПД-2011, в случаите, в които в различни единични групи са включени еднакви длъжностни наименования, към тях са въведени кратки допълнителни уточнения (напр. Главен инженер, предприятие; Главен инженер, преработваща промишленост; Главен инженер, добивна промишленост; Главен инженер, строителство; Главен инженер, община/район; Главен инженер, Столична община) . Тези допълнителни уточнения не са съществен елемент от длъжностното наименование и прилагащите организации не са задължени да ги ползват при изготвяне на разписанията на длъжностите.

23. Списъкът на длъжностите в една единична група професии може да се изменя и допълва. Включването на нова длъжност става по процедура, определена в Правилника за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

24. В националната практика на Република България не се използват следните единични групи от ISCO-08: 1113 – Традиционни старейшини и селски водачи/управници; 3221 – Помощник-медицински сестри; 3222 – Помощник-акушерки; 3251 – Асистенти и терапевти в денталната медицина; 3252 – Специалисти по медицински досиета и здравна информация; 4414 – Писари и сродни на тях; 9624 – Носачи на вода и дърва за горене. В тези единични групи не се включват длъжности. В информационните системи, които поддържат информация по професии, тези кодове не се прилагат.

важна информация