Структура

I. МИНИСТЪР

II. ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ

 • ЗАМЕСТНИК-МИНИСТРИ
 • НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА МИНИСТЪРА
 • ПАРЛАМЕНТАРЕН СЕКРЕТАР

III. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

 • ИНСПЕКТОРАТ
 • ДИРЕКЦИЯ "ВЪТРЕШЕН ОДИТ"
 • ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 • Служител по сигурността на информацията
 • ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 • СЛУЖИТЕЛ ПО МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

IV. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 • ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ“
 • ДИРЕКЦИЯ „Правно обслужване и обществени поръчки“
 • ДИРЕКЦИЯ „ АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“
 • ДИРЕКЦИЯ „КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“
 • ДИРЕКЦИЯ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ“

V. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 • ДИРЕКЦИЯ „ТРУДОВО ПРАВО, ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ И УСЛОВИЯ НА ТРУД“
 • ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА“
 • ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ“
 • ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ“
 • ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“
 • ДИРЕКЦИЯ „ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ, ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА И СОЦИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ“
 • ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“

Второстепенни разпоредители с бюджет

 • Държавна агенция за закрила на детето
 • Агенция по заетостта
 • Агенция за социално подпомагане
 • Агенция за хората с увреждания
 • Агенция за качеството на социалните услуги
 • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
 • Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
 • Национален институт за помирение и арбитраж
 • Фонд "Социална закрила"
 • Фонд "Условия на труд"

Държавни предприятия

 • Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“

 

 

Органиграма на Министерството на труда и социалната политика