Кариери

Конкурс за длъжност старши експерт в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, отдел „Верификация – Южен“ с работно място в офис Благоевград
Обява за за конкурс за свободна длъжност старши експерт в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, отдел „Верификация – Южен“ с работно място в офис Благоевград
 

 

 

Обява за провеждане на процедура за подбор за заемане на 2 позиции на длъжност „Експерт, програми и проекти“, код по НКПД 2422 6004, по проект BG05M9OP001-1.127-0001 „Развитие на дигиталните умения – Компонент 1“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
 
 

 

Конкурс за длъжност „младши експерт“ в отдел "Трудово право и условия на труд", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", Министерството на труда и социалната политика
Обява за конкурс за свободна длъжност младши експерт в отдел "Трудово право и условия на труд", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", краен срок за кандидатстване до 17:00 ч. на 11.06.2021
 
 

 

Обява за провеждане на процедура за подбор за заемане на 8 позиции на длъжност „Експерт, програми и проекти“, код по НКПД 2422 6004,по проект BG05M9OP001-1.127-0001 „Развитие на дигиталните умения – Компонент 1“ по Оперативна програма „развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Списък на допуснатите кандидати до участие в интервю за длъжност „Експерт, програми и проекти“, код по НКПД 2422 6004, по проект BG05M9OP001-1.127-0001 „Развитие на дигиталните умения – Компонент 1“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Списък на недопуснатите кандидати до участие в интервю за длъжност „Експерт, програми и проекти“, код по НКПД 2422 6004, по проект BG05M9OP001-1.127-0001 „Развитие на дигиталните умения – Компонент 1“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Класиране на кандидатите от проведена процедура за подбор за заемане на 8 позиции на длъжност „Експерт, програми и проекти“ по проект BG05M9OP001-1.127-0001 „Развитие на дигиталните умения – Компонент 1“ по Оперативна програма „развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

Обява за провеждане на процедура за подбор за заемане на длъжността „Експерт, програми и проекти и специалист по ИКТ“, код по НКПД 2422 6004,по проект BG05M9OP001-1.127-0001 „Развитие на дигиталните умения – Компонент 1“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

- Списък на допуснатите кандидати до участие в интервю за длъжност „Експерт, програми и проекти и специалист по ИКТ“, по проект BG05M9OP001-1.127-0001 „Развитие на дигиталните умения – Компонент 1“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

- Списък на недопуснатите кандидати до участие в интервю за длъжност „Експерт, програми и проекти и специалист по ИКТ“, „Развитие на дигиталните умения – Компонент 1“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Класиране на кандидатите от проведена процедура за подбор за длъжността „Експерт, програми и проекти и специалист по ИКТ“ по проект BG05M9OP001-1.127-0001 „Развитие на дигиталните умения – Компонент 1“ по Оперативна програма „развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Обява за провеждане на процедура за подбор за заемане на 10 позиции на длъжност „Експерт, програми и проекти“, код по НКПД 2422 6004, по проект BG05M9OP001-1.127-0001 „Развитие на дигиталните умения – Компонент 1“ по Оперативна програма „развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

- Списък на допуснатите кандидати до участие в интервю за длъжност „Експерт, програми и проекти“, по проект BG05M9OP001-1.127-0001 „Развитие на дигиталните умения – Компонент 1“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

-Списък на недопуснатите кандидати до участие в интервю за длъжност „Експерт, програми и проекти“, по проект BG05M9OP001-1.127-0001 „Развитие на дигиталните умения – Компонент 1“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Класиране на кандидатите от проведена процедура за подбор за длъжността „Експерт, програми и проекти“ по проект BG05M9OP001-1.127-0001 „Развитие на дигиталните умения – Компонент 1“ по Оперативна програма „развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

Конкурс за длъжност „младши експерт“ в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", Министерството на труда и социалната политика
Обява за конкурс за свободна длъжност младши експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", краен срок за кандидатстване до 17:00 ч. на 02.04.2021 г.
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжност младши експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

Информационни източници за подготовка за участие в конкурс за заемане на длъжност младши експерт в отдел "Обществено осигуряване", ДТПООУТ

Във връзка с провеждането на конкурс за заемане на длъжност младши експерт в отдел "Обществено осигуряване", ДТПООУТ на 11.05.2021 г. е необходимо допуснатите кандидати при явяване на тест да представят документ за самоличност, да носят син химикал и маска.


Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжност младши експерт в отдел "Обществено осигуряване", ДТПООУТ

Резултат от проведен конкурс за длъжност младши експерт в отдел "Обществено осигуряване", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

 

Процедура за подбор на външен член на одитния комитет на Министерство на труда и социалната политика

Обява за провеждане на процедура за подбор на един външен член на одитния комитет на Министерство на труда и социалната политика - краен срок 02.04.2021 г.

-Заявление за участие в процедурата, съгласно Приложение № 1 към чл. 6 от НПОСДОКОПС
Извлечение от Протокол № 1 за извършен преглед на документите, подадени от кандидатите за външен член на одитния комитет на МТСП

 

 

Конкурс за избор на изпълнителен директор на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ (ДП БГЦПО)

Списък на допуснатите кандидати до III-тия етап на конкурса - интервю за длъжността изпълнителен директор на ДП БГЦПО

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за изпълнителен директор на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“

 

Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл)

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл