Кариери

 

Конкурс за длъжност длъжностно лице по защита на личните данни в Министерството на труда и социалната политика
Обява за конкурс за свободна длъжност длъжностно лице по защита на личните данни в Министерството на труда и социалната политика - краен срок 08.01.2021 г. до 17:00 часа
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността длъжностно лице по защита на личните данни в Министерството на труда и социалната политика
Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността длъжностно лице по защита на личните данни в Министерството на труда и социалната политика
Информационни източници за подготовка за конкурс за длъжността длъжностно лице по защита на личните данни в Министерството на труда и социалната политика

 

Конкурс за длъжност „експерт по мрежова и информационна сигурност І степен“ в Министерството на труда и социалната политика
Обява за конкурс за свободна длъжност „експерт по мрежова и информационна сигурност І степен“ в Министерството на труда и социалната политика - краен срок 08.01.2021 г. до 17:00 часа
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността експерт по мрежова и информационна сигурност I степен в Министерството на труда исоциалната политика
Информационни източници за подготовка за конкурс за длъжността експерт по мрежова и информационна сигурност I степен в Министерство на труда и социалната политика

 

Конкурс за длъжност главен експерт в отдел „Информационни технологии и административно обслужване“, дирекция „Стратегическо планиране, информационни технологии и административно обслужване“
Обява за конкурс за свободна длъжност главен експерт в отдел „Информационни технологии и административно обслужване“, дирекция „Стратегическо планиране, информационни технологии и административно обслужване“- краен срок 08.01.2021 г. до 17:00 часа

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Информационни технологии и административно обслужване“, дирекция СПИТАО

Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Информационни технологии и административно обслужване“, дирекция СПИТАО
Информационни източници за подготовка за конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Информационни технологии и административно обслужване“, дирекция СПИТАО
Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжност главен експерт в отдел „Информационни технологии и административно обслужване“, дирекция СПИТАО

 

Конкурс за избор на изпълнителен директор на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ (ДП БГЦПО)

Списък на допуснатите кандидати до III-тия етап на конкурса - интервю за длъжността изпълнителен директор на ДП БГЦПО

 

Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерство на труда и социалната политика

Обява за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерство на труда и социалната политика- краен срок 15.01.2021 г.

-Заявление за участие в процедурата, съгласно Приложение № 1 към чл. 6 от НПОСДОКОПС
Протокол №1 за извършен преглед на документите, подадени от кандидатите за външни членове на одитния комитет на МТСП
 

 

Процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание - срокът за подаване на документи или допълване на вече подадените от кандидатите е удължен до 29.01.2021 г.
Автобиография, формуляр на КПИ -български език
Автобиография, формуляр на КПИ - английски език

 

Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от НПКПМДСл)

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл