Кариери

Конкурс за назначаване на длъжност главен експерт в отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи”, дирекция “Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи”

Обява за конкурс за свободна длъжност главен експерт в отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи”, дирекция “Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи”

 

 

 

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност главен експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти"

Обява за конкурс за свободна длъжност главен експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност главен експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжност главен експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика

Информационни източници за подготовка за участие в конкурс за заемане на длъжността главен експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика

 

 

Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл)

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл