Социално включване

Като държава членка на Европейския съюз България е част от общите европейски усилия за създаване на работеща и съвременна визия за социална Европа, отчитаща предизвикателствата в областта на бедността и социалното изключване. В контекста на Европейския семестър и Отворения метод на координация (ОМК) в областта на социалното включване и социалната закрила МТСП участва в различни формати на срещи на европейско ниво, както и в разработването и представянето на национални доклади, въпросници, позиции и становища в областта на социалното включване. Съществен аспект на политиката в областта на социалното включване е участието в разработването и отчитането на Националната програма за реформи и в разработването на националната позиция относно Специфичните препоръки към държавите членки в областта на намаляването на бедността и насърчаването на социалното включване в рамките на Европейския семестър.

Водещ стратегически документ, който посочва визията, целите и мерките за развитие на политиката в областта на бедността и социалното изключване в България до 2030 г., е Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 (приета с Решение № 976/31.12.2020 г. на Министерския съвет и актуализирана с Решение № 368/02.06.2022 г. на Министерския съвет). За изпълнение на Национална стратегия е приет План за действие за периода 2021-2022 г. (с Решение № 553/28.07.2021 г. на Министерския съвет), в който са включени конкретни мерки и дейности, индикатори, отговорни институции, източници и размер на финансиране и срокове за изпълнение.

В изпълнение на Плана за действие за прилагане на Европейския стълб на социалните права и европейската цел за намаляване на бедността до 2030 г. България е определила национална цел за намаляване на бедността и социалното изключване до 2030 г. („Намаляване броя на лицата в риск от бедност или социално изключване със 787 000 души до 2030 г.“). Към нея е формулирана специфична подцел, която поставя специален фокус върху намаляването на детската бедност („Намаляване на броя на децата под 18 години в риск от бедност или социално изключване със 196 750 лица“ (25% от общата национална цел).

Като орган за осъществяване на координация, сътрудничество и консултация при разработването, провеждането, мониторинга и оценката на държавната политика в областта на социалното включване, основните функции на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет са свързани с формулиране на предложения за разработване на проекти на стратегии, програми, планове за действие и други стратегически документи, както и с предоставяне на становища по проекти на стратегически документи в областта на социалното включване.

 

Оперативен план за периода 2023-2024 г. в изпълнение на Плана за действие в изпълнение на Препоръка (ЕС) 2021/1004 на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето (2030)

План за действие в изпълнение на Препоръка (ЕС) 2021/1004 на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето (2030)

План за действие за периода 2023-2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 (актуализирана с Решение № 368 на Министерския съвет от 02.06.2022 г.)

План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Доклад за изпълнението на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

План за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

Отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

План за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

Отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

План за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

Отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

Национален социален доклад на Република България за 2013 – 2014 г.

Национален социален доклад на Република България 2011-2012 г.

Национален доклад на Република България по стратегиите за социална закрила и социално включване 2008-2010 година

Национален доклад по стратегиите за социална закрила и социално включване на Република България за периода 2006-2008 година

Съвместен меморандум по социално включване Република България

Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет