Класификации

През м. декември 2007 г. бе одобрен нов, актуализиран вариант на Международната стандартна класификация на професиите (International Standard Classification of Occupations, 2008 (ISCO-08). В Препоръка на Комисията от 29.10.2009 г. и Регламент (ЕО) № 1022/2009 (ОВ, L 283 от 30 октомври 2009 г.) относно използването на ISCO-08 се определя необходимостта държавите-членки да разработват, изготвят и разпространяват статистически данни, групирани по професии, като използват ISCO-08, или национална класификация, производна от ISCO-08. През 2010 г. държавите-членки следваше да използват ISCO-08 при осъществяването на изследването на структурата на доходите, а от 2011 г. - във всички статистически области, които представят статистически данни с групировки по професии.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Национална класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. (НКПД-2005) и предвид изискванията за внедряване на ISCO-08 на европейско равнище, Министерство на труда и социалната политика съвместно с Националния статистически институт създадоха организация за разработването на Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД-2011) като актуализация на НКПД-2005. Действаща понастоящем е НКПД-2011.

 

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ (НКПД-2011) - действаща

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ (НКПД-2005) - отменена

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ (НКП-1996) - отменена

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ (КДН-1991) - отменена

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА ЗАЕТ В НАРОДНОТО СТОПАНСТВО (КПЗНС-1986) - отменена

ЕДИННА ЩАТНА ТАБЛИЦА (ЕЩТ-1977) - отменена

                   - Щатен указател за прилагане на Единната щатна таблица

                   - Общи и допълнителни разпоредби