Клас 7 - Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

Квалифицираните работници и сродни на тях занаятчии прилагат специфични технически и практически знания и умения в съответната област като строят и поддържат сгради, леят и формуват метали, изграждат метални конструкции, настройват обработващи машини, изработват, монтират и ремонтират машини, оборудване и инструменти, печатат, произвеждат храни, текстилни, дървени, метални или други изделия, включително занаятчийски продукти. Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум първо образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Работата се извършва на ръка или с помощта на ръчни или други инструменти, които се използват за да намалят физическото усилие и времето за изпълнението на специфични работи, както и за да се подобри качеството на продукцията. Работата изисква познаване на всички етапи на производствения процес, на използваните материали и инструменти и на естеството и предназначението на крайната продукция.

Квалифицираните работници и сродни на тях занаятчии изпълняват следните основни задачи:
- строят, поддържат и ремонтират сгради и други строителни съоръжения;
- отливат, заваряват и пресоват метали;
- инсталират и изграждат метални конструкции, свързващи съоръжения и подобно оборудване;
- изработват машини, инструменти, оборудване и други метални изделия;
- настройват и пускат в действие обработващи машини;
- сглобяват, поддържат и ремонтират промишлени машини, включително двигатели и моторни превозни средства, както и електрически и електронни инструменти и друго оборудване;
- изработват прецизни инструменти, бижута, домакински и други предмети от благородни метали, керамика и стъкло;
- произвеждат занаятчийски продукти;
- печатат;
- произвеждат храни, текстилни, дървени, метални или други изделия.

В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работници.
Самонаетите квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии, развиващи самостоятелен собствен бизнес или с помощта на малък брой други работници могат да изпълняват и задачи, свързани с управлението, счетоводството и обслужването на клиенти, въпреки че тези задачи не са основна част от тяхната работа.

Този клас включва следните подкласове:

71 Строителни работници и сродни на тях, без електротехници

72 Металурзи, машиностроители и сродни на тях работници и занаятчии

73 Занаятчии и печатари

74 Работници по инсталиране и ремонт на електрически и електронни съоръжения

75 Работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни на тях

важна информация