Клас 8 - Машинни оператори и монтажници

Машинните оператори и монтажниците управляват и наблюдават промишлени и селскостопански машини и оборудване на място или чрез дистанционно управление, управляват влакове, моторни превозни средства и подвижни съоръжения, монтират и сглобяват продукти от елементи и части съгласно спецификации и процедури.

Работата изисква главно опит и познания за използваните производствени и селскостопански машини и оборудване, притежаване на умения за изпълнение на машинните операции, както и способност за приспособяване към технологически нововъведения.
Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум първо образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Машинните оператори и монтажниците изпълняват следните основни задачи:
- управляват и наблюдават машини за добив или други промишлени машини и оборудване за обработка на метал, минерали, стъкло, керамика, дърво, хартия или химикали;
- управляват и наблюдават машини и оборудване, използвани за производство на изделия от метал, минерали, химикали, каучук, пластмаси, дърво, хартия, текстил, кожи, както и машини и оборудване, произвеждащи хранителни и подобни продукти;
- управляват влакове и моторни превозни средства;
- управляват и наблюдават подвижни промишлени и селскостопански съоръжения;
- монтират и сглобяват продукти от елементи и части съгласно спецификации и процедури.
В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работници.

Този клас включва следните подкласове:

81 Оператори на стационарни машини и съоръжения

82 Монтажници

83 Водачи на моторни превозни средства и оператори на подвижни съоръжения

важна информация