За фонд " Социална закрила"

Органи на управление на фонд "Социална закрила" са управителният съвет и изпълнителният директор.

Управителен съвет

Управителният съвет се състои от петима членове, в т.ч. председател. Членовете на управителния съвет на фонда, в т.ч. председателят се определят от министъра на труда и социалната политика със заповед.

Председател:

Лазар Лазаров – Заместник-министър на труда и социалната политика

Членове:

Евгени Гогушев - Директор на дирекция "Финанси", МТСП

Д-р Елена Перчинска – Специалист детски болести

Румяна Георгиева – Главен директор на Главна дирекция "Социално подпомагане", АСП

Елеонора Пачеджиева – Директор на дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи", МТСП

Изпълнителен директор - Марина Сарадинова

Изпълнителният директор се назначава по трудово правоотношение от министъра на труда и социалната политика.

 

ПОЛИТИКА за поверителност и защита на личните данни във Фонд "Социална закрила"

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ВЪВ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА”

 

БЮДЖЕТ на Фонд "Социална закрила" за 2024 г.

 

ГОДИШЕН ПЛАН за работа на Фонд "Социална закрила“ през 2024 г.

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за дейността на Фонд "Социална закрила" през 2023 год.

 

 

Декларации по ЗПК

Регистър на подадените декларации по чл. 49, ал .1, т. 1, т. 2, т. 3 и т.4 от ЗПК на служителите от Фонд „Социална закрила“ - 2023 г.

Регистър на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35, ал .1, т. 2, от ЗПК на служителите от Фонд „Социална закрила“ - 2023 г.