Новини

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА

"ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И/ИЛИ ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ"

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2

„Подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия“

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 1

„Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ, КОИТО ПОДГОТВЯТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ/ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ!
Моля, спазвайте правилата и приложенията към ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И/ИЛИ ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“, утвърдена със заповед № РД-25-1/12.01.2021г. на министъра на труда и социалната политика.
Документи, които са попълнени по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ и се отнасят за Домашен социален патронаж/Обществена трапезария ще бъдат връщани на подателя, тъй като са некоректно попълнени.
ФСЗ не носи отговорност относно неизпълнението на указанията и утвърдените правила и процедури за кандидатстване!

 

 

  В А Ж Н О:

Считано от 01.01.2021 г. средствата от събраните от всяка община такси за ползване на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, следва да се внасят по бюджета на Агенция за социално подпомагане.

В срок до 31.12.2020 г. Фонд „Социална закрила“ имаше ангажимент да администрира обработването, осчетоводяването и отчитането на постъпващата информация от общините, относно приходите от събрани и преведени такси, заплащани от лицата, ползващи социални услуги, делегирана от държавата дейност по реда на отменения чл. 17 от Закона за социалното подпомагане.

В изпълнение на чл. 51 и чл. 52 от Закона за социалните услуги обработването, осчетоводяването и отчитането на постъпващата информация е преустановено от 01.01.2021 г. и премина по компетентност към Агенцията за социално подпомагане.

 

ОБЩЕСТВЕНИ ТРАПЕЗАРИИ - 2021

ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ Обявява процедура по набиране на:

Проектни предложения от общини за реализиране на дейностите по предоставяне на топъл обяд от обществени трапезарии.

Заповед №РД-25-1/09.11.2020 г. Целева програма "Обществени трапезарии" - 2021

Заповед №РД-25-2/22.12.2020 г. за изменение и допълнение на Целева програма "Обществени трапезарии"

Документи по целева програма Обществени трапезарии - 2021

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА "ОБЩЕСТВЕНИ ТРАПЕЗАРИИ" 2021 Г.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА "ОБЩЕСТВЕНИ ТРАПЕЗАРИИ" 2021 Г.

 

 

ВАЖНО: Промяна в реда и начина за внасяне на такси за издаване и подновяване на ЛИЦЕНЗИ

В Закона за социалните услуги няма правно основание да се внасят такси за издаване и подновяване на лицензи във Фонд "Социална закрила".

Заявление за издаване на лиценз

Чл. 149. (1) За издаване на лиценз кандидатите подават до изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги заявление по утвърден от него образец, като посочват единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ и представят описание на социалната услуга с оглед на осигуряването на стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги 2020 г.

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ПО КОМПОНЕНТ 1

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ПО КОМПОНЕНТ 2

 

Удължаване на срока за кандидатстване с проектни предложения по Компонент 2

ЗАПОВЕД № РД01-267/23.04.2020 г. Ред и условия за реализиране на целева програма за социално подпомагане на населението на Столична община, финансирана от Фонд "Социална закрила" по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане

ЗАПОВЕД № РД01-244/10.04.2020 г. Изменение и допълнение на целева програма "Обществени трапезарии"

Удължаване на срока за кандидатстване с проектни предложения по Компонент 1

Съобщение относно предприети мерки за ограничаване на опасността от разпространението на COVID-19

ЗАПОВЕД №РД01-66/15.09.2021 г. - Изменение на Обявление за откриване на процедура за отпускане на социални помощи, средства за целево подпомагане и подкрепа от Фонд "Социална закрила", утвърдено със Заповед № РД01-3/12.01.2021 г.

Заповед № РД01-34/12.05.2021 г. за изменение и допълнение на Обявление за откриване на процедура за отпускане на социални помощи, средства за целево подпомагане и подкрепа от Фонд "Социална закрила", утвърдено със Заповед № РД01-3/12.01.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ, СРЕДСТВА ЗА ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ И ПОДКРЕПА ОТ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ 2021 година

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ 2021 година

З А П О В Е Д № РД01-1/17.01.2020 г.

 

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 14.09.2021 г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 10.08.2021 г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 12.07.2021 г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 22.06.2021 г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 31.05.2021 г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 11.05.2021 г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 23.04.2021 г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 08.04.2021 г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 11.03.2021 г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 23.02.2021 г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 11.01.2021 г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на проведеното неприсъствено заседание на 21.12.2020 г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на проведеното редовно присъствено заседание на 15.12.2020 г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на проведеното извънредно неприсъствено заседание на 10.12.2020 г. взе следните решения:

 

ЦЕЛЕВА СОЦИАЛНА ПРОГРАМА "ЗАВРЪЩАНЕ У ДОМА" Обхват, ред и условия за финансиране и реализиране на дейностите по целева социална програма "Завръщане у дома" за 2019-та година от Фонд "Социална закрила" по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, съгласно приложението.

 

 

Целева програма "Обществени трапезарии"

 

Напредък по изпълнението на проект „Социално подпомагане на населението на с. Хитрино, Област Шумен, за преодоляване на последствията от железопътния инцидент на 10.12.2016 г.”

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА С. ХИТРИНО, ОБЛАСТ ШУМЕН, ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ИНЦИДЕНТ НА 10.12.2016 Г.”

 

Банкова сметка на фонд „Социална закрила“ за дарения:

BG35BNBG 9661 3100 1360 01 – БНБ-ЦУ

 

Към 27.05.2020 г. по бюджетната сметка на Фонд „Социална закрила“ са постъпили дарения в размер на 262 817.79 лв. от 55 дарителя.