Документи

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ, КОИТО ПОДГОТВЯТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ/ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ!
Моля, спазвайте правилата и приложенията към ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И/ИЛИ ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“, утвърдена със заповед № РД-25-1/12.01.2021г. на министъра на труда и социалната политика.
Документи, които са попълнени по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ и се отнасят за Домашен социален патронаж/Обществена трапезария ще бъдат връщани на подателя, тъй като са некоректно попълнени.
ФСЗ не носи отговорност относно неизпълнението на указанията и утвърдените правила и процедури за кандидатстване!

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ - 2021 година

 

Целева програма "Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария", финансирана от Фонд "Социална закрила" по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане - 2021 година

Заповед № РД25-6/24.06.2021 г. за изменение на Целева програма "Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария"

 

Заповед № РД01-45 от 24.06.2021 г. за изменение и допълнение на Обявление за откриване на процедура за отпускане на социални помощи, средства за целево подпомагане и подкрепа от Фонд "Социална закрила"

Заповед №РД01-3/12.01.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ, СРЕДСТВА ЗА ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ И ПОДКРЕПА ОТ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ - 2021 г.

Заповед №РД01-14/24.02.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед №РД01-3/12.01.2021 г.

Допълнение към Обявление за откриване на процедура за отпускане на социални помощи, средства за целево подпомагане и подкрепа от Фонд "Социална закрила" с Компонент 3 "Подкрепа за активния и независим начин на живот на хора с трайни слухови увреждания"

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

 

Целева програма

"РАЗРАБОТВАНЕ НА СИНТЕЗАТОР ЗА БЪЛГАРСКА РЕЧ ЗА НУЖДИТЕ НА ХОРА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ"

Допументи за кандидатстване по Целева програма „Разработване на синтезатор на българска реч за нуждите на хората със зрителни увреждания“

 

 

Документи по целева програма "Обществени трапезарии" - 2021 година

Заповед за изменение на целева програма "Обществени трапезарии"

 

 

 

Напредък по изпълнението на проект „Социално подпомагане на населението на с. Хитрино, Област Шумен, за преодоляване на последствията от железопътния инцидент на 10.12.2016 г.”

 

Ръководство на получателите на финансиране от Фонд "Социална закрила"