Подклас 33 - СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ

Стопанските и административни приложни специалисти изпълняват технически задачи, свързани с практическо прилагане на знания във финансовата област, математиката, развитието на човешките ресурси и покупко-продажбата на финансови инструменти.
Извършват специализирани секретарски услуги, изпълняват и прилагат съответни държавни нормативни документи и разпоредби. Тук се включват и приложни специалисти, които предоставят бизнес услуги като спедиция на товари, планиране на конференции и събития, покупко-продажби на недвижими имоти или стоки, посреднически услуги на агенти на артисти и спортисти.
Компетентното упражняване на повечето от професиите в този подклас изисква минимум пето образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Стопанските и административни приложни специалисти изпълняват следните основни задачи:
- записват и изпращат поръчки за покупко-продажби на ценни книжа, акции, облигации или други финансови инструменти и извършват валутни операции;
- обработват и подават заявления за кредити и заеми до ръководства на финансови институции като правят препоръки за одобрение или отказ;
- одобряват или отхвърлят заявления в рамките на позволените лимити при спазване на кредитни стандарти;
- поддържат пълни записвания за всички финансови транзакции на дадено предприятие съгласно общите счетоводни принципи;
- помагат при планиране и извършване на математически, статистически, актюерни, счетоводни и други свързани с тях изчисления;
- извършват покупко-продажби на финансови инструменти.

Този подклас включва следните групи:

331 Приложни специалисти по финанси и математика

332 Посредници в търговията и продажбите

333 Посредници в бизнес услугите

334 Административни приложни специалисти

335 Приложни специалисти в държавната администрация

важна информация