Подклас 13 - РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ

Ръководителите в производството и специализираните услуги планират, управляват и координират производството на стоки и предоставянето на специализирани професионални и технически услуги, предлагани от дадено предприятие или организация.
Те са или ръководители на отдели в предприятия или управители на предприятия без йерархична структура на управление. Отговорни са за дейностите в преработващата и добивната промишленост, строителството, логистиката, информационните и комуникационни технологии, осигуряването на здравни, образователни и социални услуги, банкиране, застраховане и други професионални и технически услуги.
В този подклас се включват и ръководители на големи (с йерархична структура на управление) селскостопански, горски и рибни стопанства. Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум шесто образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Ръководителите в производството и специализираните услуги изпълняват следните основни задачи:
- планират дейностите по отношение на резултати, предоставени услуги, качество, количество, разходи, своевременност и трудови изисквания;
- определят стандарти и цели;
- контролират производствената дейност и технологичните процедури;
- осигуряват качеството на произведените стоки и предоставяните услуги;
- подготвят оферти и договори;
- съставят и управляват бюджети, наблюдават разходите и оптимизират дейностите, изготвят процедури и преструктурират ресурси за минимизиране на разходите;
- контролират придобиването и инсталирането на нови машини, съоръжения и оборудване;
- координират изпълнението на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
- планират и управляват ежедневните дейности;
- контролират подбора, обучението и работата на персонала;
- съставят или подпомагат съставянето на отчети, бюджети и прогнози;
- представляват предприятието или организацията при преговори, на срещи, семинари, публични изслушвания и форуми.

Този подклас включва следните групи:

131 Ръководители в селското, горското и рибното стопанство

132 Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията

133 Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии

134 Ръководители в областта на професионалните услуги

Бележки:

За класифицираните ръководители в този подклас се изискват специализирана квалификация и широк опит свързани с една или повече професии от клас 2 Специалисти или клас 3 Техници и приложни специалисти.
Регионалните мениджъри и други старши мениджъри, които координират и контролират дейността на подчинените им ръководители и имат разнообразни функционални отговорности се класифицират в единична група 1120 Управляващи и изпълнителни директори.

важна информация