Подклас 12 - АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Административните ръководители и ръководителите в търговски дружества планират, организират, управляват, контролират и координират финансови, административни и човешки ресурси, звена за политика и планиране, научноизследователска и развойна дейност, реклама и връзки с обществеността, продажби и маркетинг на предприятия и организации или управляват дейности на предприятия, които предоставят такива услуги.
Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум шесто образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Административните ръководители и ръководителите в търговски дружества изпълняват следните основни задачи:
- формулират и администрират дейности по политики, стратегическо и финансово планиране;
- установяват и управляват оперативни и административни процедури;
- изпълняват, наблюдават и оценяват политики и стратегии;
- съветват старшите ръководители;
- управляват разработването на нови продукти, маркетингови и рекламни кампании и връзки с обществеността;
- определят и управляват дейностите по продажби, продуктовия микс, стандарти за обслужване на клиенти;
- определят цени и кредитни споразумения;
- осигуряват съответствие с действащите закони, наредби и стандарти;
- контролират подбора, обучението и работата на персонала;
- изготвят бюджети и координират финансови операции;
- провеждат обсъждания с изпълнителния директор и с ръководители на други структурни звена или отдели;
- контролират разходите и осигуряват ефективно използване на ресурсите;
- представляват предприятието или организацията при преговори на срещи, семинари, публични изслушвания и форуми.

Този подклас включва следните групи:

121 Ръководители в бизнес услугите и административните дейности

122 Ръководители по продажби, маркетинг и развойна дейност

Бележки:

За класифицираните ръководители в този подклас се изискват специализирана квалификация и широк опит свързани с една или повече професии от клас 2 Специалисти или клас 3 Техници и приложни специалисти.
Регионалните мениджъри и други старши мениджъри, които координират и контролират дейността на подчинените им мениджъри и имат разнообразни функционални отговорности се класифицират в единична група 1120 Управляващи и изпълнителни директори.

важна информация