Подклас 11 - ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ

Законодателите, висшите представители и изпълнителните директори с помощта на други ръководители формулират и преразглеждат политики, планират управляват, координират и оценяват цялостната дейност на държавни органи и институции, предприятия и други организации.
Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум шесто образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Законодателите, висшите представители и изпълнителните директори изпълняват следните основни задачи:
- председателстват или участват в работата на законодателни органи, управителни съвети и комисии;
- формулират и съветват относно бюджетни политики, нормативни актове и правила за дейността на държавни органи и институции, предприятия и други организации;
- установяват цели на дирекции и отдели в държавните институции, агенции, предприятия и други организации;
- формулират, одобряват и оценяват програми, политики и процедури за тяхното изпълнение;
- осигуряват подходящи системи и процедури за разработване и прилагане на бюджетен контрол;
- определят материални, човешки и финансови ресурси, необходими за изпълнението на политики и програми;
- наблюдават и оценяват постигнатите резултати от организацията или предприятието;
- избират или одобряват подбора на висши служители;
- изпълняват церемониални задължения и представляват държавни институции/органи, предприятия, други организации и общности при официални случаи, срещи, преговори, конгреси или публични изслушвания.

Този подклас включва следните групи:

111 Законодатели и висши представители

112 Управляващи и изпълнителни директори

важна информация