НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Механизмът за възстановяване и устойчивост е част от инструмента „Следващо поколение ЕС“ (2021-2024 г.) на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). За целите на програмиране на средствата държавите членки изготвят Национални планове за възстановяване и устойчивост като приложение към своите Национални програми за реформи. Основната цел на ПВУ е да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията. В преследването на тази цел са групирани набор от мерки и реформи, които да имат съществен принос към възстановяването на потенциала за растеж на икономиката и да го развият, като осигурят устойчивост на негативни външни въздействия. Това ще позволи в дългосрочен план постигането на стратегическата цел за конвергенция на икономиката и доходи до средноевропейските. Същевременно, ПВУ полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката.

Последната актуална версия на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, както и предвидените инвестиции може да бъде намерен на следния интернет адрес: https://www.nextgeneration.bg/14.

Общият бюджет на инвестициите от компетенциите на МТСП по МВУ за периода 2022 – 2026 е на стойност 1 009 335 989 лв. или приблизително 8% от стойността на европейското финансиране на МВУ за България, и 1 183 129 833 лв. от европейското с национално публично съфинансиране взети заедно (8.2 % от 14 291 818 000 лв.).

Реформи

• Реформа на системата за минимален доход

• Реформа на социалните услуги

Инвестиции

• Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни

• Модернизиране на дългосрочната грижа

• Развитие на социалната икономика

• Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания

ОТВОРЕНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРОЦЕДУРИ

• Процедура BG-RRP-11.010  Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора

• Процедура BG-RRP-11.011  Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност

важна информация