Реформа на системата за минимален доход

Изпълнението на тази реформа е насочено към справяне със специфична препоръка № 2 на Европейския съвет за 2020 г. чрез предприемане на стъпки за смекчаване на недостатъците по отношение на адекватността на схемата за минимален доход и съответно прилагане на мерки за социално включване чрез по-добра подкрепа за минималния доход. По-конкретно, планираната реформа за подобряване на системата за социално подпомагане чрез нейната кодификация има за цел да преодолее структурните предизвикателства, свързани с ниската ефективност на социалната политика във връзка с постигането на нейните приоритетни цели за намаляване на бедността и неравенствата.

Реформата има за цел по-висока ефективност, адекватност и обхват на системата за социална подкрепа чрез въвеждане на цялостен подход за предоставяне на социална подкрепа на лица и семейства от уязвими групи, въвеждане на „обслужване на едно гише“, опростени и унифицирани процедури, правила и критерии за достъп до мерки за социална подкрепа, механизми за ежегодно актуализиране на социалните трансфери, както и повишаване на ефективността на администрацията, работеща в тази област и минимизиране на разходите за управление на процесите.

Доклад „Схема за минимален доход в Република България“ (изготвен в изпълнение на ключов етап 287 „Финализиране на доклада за схемата за минимален доход“ от C11. R1 Реформа на схемата за минимален доход от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Анализът отразява състоянието към 31.12.2022 г.)

важна информация