Проект „Развитие на социалната икономика“ 

Основна цел на проектното предложение е развитие на регионален подход на политиката по социална и солидарна икономика и създаване на фокус-точки, с цел модернизиране на предприятията на социалната и солидарна икономика.Проектното предложение отговаря на предложението на ЕК за създаване на Евроепйски дигитално иновационни хъбове – в подкрепа на дигитализацията на предприятията. Акцент на оказваната подкрепа ще бъде трансформацията на субектите на социалната и солидарна икономика в контекста на двойния (зелен и цифров) преход. Проектът предвижда обследване на поне 200 социални предприятия за възможност за дигитализиране на работните им процеси и подпомагане на осъществяването на изведените препоръки в поне 100 от тях, както и провеждане на обучения за работниците в тях във връзка с въведените цифрови решения.

Същевременно, проектът предвижда и насърчаване създаването на мрежи и провеждане на обучения, инициативи и партньорства за приобщаване на социалните предприемачи към социалния и граждански диалог с държавните институции, местната власт и местните общности.

Предвиден финансов ресурс: 24 094 822 лв. средства по МВУ (или 26 659 745 лв. общ бюджет)

Срок за изпълнение на проекта – 45 месеца

Очаквани резултати:

Създадени 6 регионални центъра за подкрепа на социалната икономика

Извършена дигитализация на производствените процеси в 100 предприятия от сектора на социалната и солидарна икономика.

Извършени над 3 хил. консултации на физически и юридически лица

важна информация