Проект „Модернизиране на дългосрочната грижа“

Основната цел на проекта е реализиране на плана за дългосрочна грижа в цялост с цел постигане на по-добри услуги, вкл. дигитални, както и да подкрепи продължаването на реформата на системата на социалните услуги, в т.ч. за дългосрочна грижа, чрез финансиране на изграждането и оборудването на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа (СУРГ) и съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за лица с увреждания (СКСУЛУ) и на реформирането на съществуващите домове за стари хора.

Изпълнението на реформата в системата на социалните услуги за дългосрочна грижа с основен фокус върху деинституционализация на грижата е гарантирано законодателно чрез Закона за социалните услуги (ЗСУ).

Планът не включва само и основно мерки за инфраструктура на резидентни услуги, а четири големи групи мерки – първата от които е за осигуряване на подкрепа в домашна среда и в общността на лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Втората група е за осигуряване на качествени социални услуги в общността за лица, настанени в специализирани институции с недобри условия на живот и качество на грижа и поетапно закриване на институции. Третата e за повишаване на ефективността на системата за дългосрочна грижа и четвъртата е свързана с изграждане на необходима инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността и интегрирани здравно-социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Тези четири основни групи мерки единствено в своята съвкупност и обвързаност могат да осигурят дългосрочна грижа и деинституционализация на грижата за лицата с увреждания и възрастните хора, зависими от грижа.

Общ предвиден финансов ресурс - 753 000 000 лв.

Срокът за изпълнение на проекта - 54 месеца.

Очаквани резултати:

Строителство на 125 нови социални услуги за резидентна грижа и 125 нови съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за лица с увреждания

Реформирани 82 съществуващи социални услуги

Извършени мерки за енергийна ефективност в 840 съществуващи социални услуги

важна информация