Уведомете за нередност по ПВУ

Всеки има право да подаде сигнал за нередности и измами, възникнали при изпълнението на проекти, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). В Министерство на труда и социалната политика (МТСП) има служители, отговорни за борбата с нередностите, засягащи финансовите интереси на ЕС. При постъпване на сигнал започва проверка за наличие на достатъчно данни за извършена нередност. Ако бъдат установени такива, ще сезираме компетентните органи за предприемане на необходимите действия. След получаване на сигнала, упълномощените служители ще го разгледат и ще Ви изпратят отговор по електронна поща. Ако е необходимо повече време за произнасяне по казуса, ще бъдете уведомени допълнително.

Опишете обстойно нередността:

- Дали е предполагаема или действителна и как е била осъществена;

- Периодът, за който се отнася;

- Начин, по който сте узнали за нея, вкл. източник на информация;

- Идентифицирани физически или юридически лица, имащи отношение към нередността;

- Имате възможност да прикачите документи и/или други доказателства, ако смятате, че имат отношение към сигнала.

 

Режим на поверителност

 

Ако се притеснявате, можете да подадете сигнал и анонимно, но в този случай, няма да можем, да се свържем с вас за допълнителна информация, както и да ви изпратим отговор на сигнала.

Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат единствено съответния служител/служители на МТСП, отговарящи за разглеждането на съответния сигнал при спазване на принципа „необходимост да се знае“ в изпълнение на функционалните задължения и/или конкретно възложена задача. Сигналите се обработват при спазване на задължението за поверителност, произтичащо от чл. 31 и чл. 32 от ЗЗЛПСПОИН. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават (чл. 32, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН).

 

• Политика за борба с нередностите и измамите.pdf 715 KB

• Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за несъвместимост, корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в МТСП.pdf 1,42 MB

 

• Примери за установяване на нередности.pdf 405 KB

 

важна информация