НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

NextGen

 

 

 

Механизмът за възстановяване и устойчивост е част от инструмента „Следващо поколение ЕС“ (2021-2024 г.) на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). За целите на програмиране на средствата държавите членки изготвят Национални планове за възстановяване и устойчивост като приложение към своите Национални програми за реформи. Основната цел на ПВУ е да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията. В преследването на тази цел са групирани набор от мерки и реформи, които да имат съществен принос към възстановяването на потенциала за растеж на икономиката и да го развият, като осигурят устойчивост на негативни външни въздействия. Това ще позволи в дългосрочен план постигането на стратегическата цел за конвергенция на икономиката и доходи до средноевропейските. Същевременно, ПВУ полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката.

Последната актуална версия на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, както и предвидените инвестиции може да бъде намерен на следния интернет адрес: https://nextgeneration.bg.

Общият бюджет на инвестициите от компетенциите на МТСП по МВУ за периода 2022 – 2026 е на стойност 1 009 335 989 лв. или приблизително 8% от стойността на европейското финансиране на МВУ за България, и 1 183 129 833 лв. от европейското с национално публично съфинансиране взети заедно (8.2 % от 14 291 818 000 лв.).

Реформи

• Реформа на системата за минимален доход

• Реформа на социалните услуги

Инвестиции

• Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни

• Модернизиране на дългосрочната грижа

• Развитие на социалната икономика

• Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания

 

ОТВОРЕНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРОЦЕДУРИ

 

• Обява за подбор на кандидати за осигуряване на високотехнологични помощни средства по проект „Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“

 

ПРОЦЕДУРИ В ОЦЕНКА

• Процедура BG-RRP-11.010 Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора

 

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

• Указания за изпълнение и отчитане на договори по инвестиция „Модернизиране на дългосрочната грижа“

• Приложения към Указания за изпълнение и отчитане на договори по инвестиция „Модернизиране на дългосрочната грижа“

 

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЦЕДУРИ

 

ПРОЦЕДУРИ С ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЕН ПРИЕМ

Процедура BG-RRP-11.011  Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност

 

ПРЕКРАТЕНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

Във връзка с ангажимента на крайните получатели съгласно сключените оперативни споразумения и договори за финансиране да събират, въвеждат и актуализират в информационната система за ПВУ информацията, посочена в чл. 22, ал. 2, б. „г“ от Регламент (ЕС) 2021/241, в случаите на чуждестранни дружества следва с цел проверка на данните за действителните собственици от съответното чуждестранно дружество да се поиска последното извлечение от националния регистър, в което са посочени действителните собственици на дружеството. В случаите на предстоящо сключване на договори с изпълнители крайните получатели могат да обвържат изпълнението на този ангажимент с представянето на документи от избрания за изпълнител и неговите подизпълнители преди сключването на договора.

 

Уведомете за нередност по ПВУ