Процедура BG-RRP-11.011

Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност

 

Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” отваря за кандидатстване процедурата „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност“ по инвестиция „Модернизиране на дългосрочната грижа“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Бюджетът на процедурата е в размер на 215 млн. лв. Процедурата е отворена за кандидатстване до изчерпване на финансовия ресурс.

Основната цел на мярката е да бъде повишено качеството на предоставяните услуги в съществуващите приблизително 840 социални услуги в общността, делегирани от държавата дейности, както и да бъдат постигнати енергийни спестявания в размер на 30% годишно спрямо базовия разход на първична енергия преди реализацията на проекта. След изпълнение на енергоспестяващите мерки, сградите на социалните услуги следва да постигат клас на енергопотребление „В“ или по-висок.

Допустими кандидати по процедурата са общините, на чиято територия функционира социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност. Дейностите по проектите ще се изпълняват на територията на съответните общини. По проектите ще бъдат финансирани строителни дейности, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане. Строителните дейности могат да включват модернизация или подмяна на системите за отопление, ел. инсталацията, осветлението в сградата, пожарната безопасност, ремонт на покрива, изграждане на инсталации за алтернативни източници на енергия и др. По проектите може да бъде адаптирана физическата среда в услугите, с което да бъде осигурено физическо дистанциране при епидемична ситуация, както и да бъде подобрен достъпът на хората с увреждания до съответната сграда.

По мярката е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на предложенията чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“). Предложенията за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура чрез директно предоставяне на средства следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис.

 

 

• Въпроси и отговори

• Условия за кандидатстване

• Справка коментари

• Документи за информация

• Документи за попълване

• Условия за изпълнение

• Линк към процедурата в ИСУН

• Информационен ден - презентация

 

важна информация