Група 325 - Други приложни специалисти в здравеопазването

Другите приложни специалисти в здравеопазването изпълняват технически задачи и осигуряват помощни функции в дентална медицина, поддържане на медицински досиета и здравна информация, оптика, физиотерапия, медицинска екология, спешна медицинска помощ и други дейности, свързани с подпомагане и подобряване на човешкото здраве.

Другите приложни специалисти в здравеопазването изпълняват следните основни задачи:
- предоставят основни грижи за профилактика и лечение на заболявания и нарушения по зъбите и устната кухина;
- съветват общности и отделни лица по въпроси, свързани с хигиена, здравословно хранене и други профилактични мерки за намаляване на потенциални рискове за здравето;
- поддържат медицински картони на пациенти, осигуряват данни за изследвания, издават бележки за извършени услуги, занимават се с въпроси по контрол на разходи и подобряване на здравни грижи;
- помагат на семейства за развиване на необходими умения и ресурси с оглед повишаване на тяхното здравословно състояние;
- предоставят съвети по въпроси на санитарен контрол и хигиена за ограничаване разпространението на заразни болести;
- нагласят и изписват оптични лещи;
- проверяват изпълнението на правилници и разпоредби, свързани с медицинска екология, здравословни и безопасни условия на труд;
- извършват масажи;
- показват на пациенти местата за прегледи и ги подготвят;
- отзовават се и оказват помощ при злополуки и спешни случаи.

Тази група включва следните единични групи:

3251 Асистенти и терапевти в денталната медицина*

3252 Специалисти по медицински досиета и здравна информация*

3253 Здравни работници в общности

3254 Оптици техници

3255 Приложни специалисти във физиотерапията

3256 Медицински асистенти*

3257 Инспектори по медицинска екология, здравословни и безопасни условия на труд и сродни на тях

3258 Приложни специалисти в оказването на спешна медицинска помощ*

3259 Други приложни специалисти в здравеопазването, н.д.

*Единичните групи 3251 Асистенти и терапевти в денталната медицина, 3252 Специалисти по медицински досиета и здравна информация, 3256 Медицински асистенти и 3258 Приложни специалисти в оказването на спешна медицинска помощ от Международната стандартна класификация на професиите – ISCO-08 не се използват в националната практика.

Разгледай длъжностите

 

 

важна информация