Група 322- Помощник-медицински сестри и помощник-акушерки

 Помощник-медицинските сестри и помощник-акушерките осигуряват основни грижи за пациенти, лица с физически или умствени увреждания и други лица, имащи нужда от грижи поради потенциални рискове, включително преди, по време и след раждане на дете.
Обикновено тези специалисти работят под контрола и подпомагат реализацията на планове за здравна помощ, лечения и направления, разработени от лекари, медицински сестри, акушерки и други здравни специалисти.

Помощник-медицинските сестри и помощник-акушерките изпълняват следните основни задачи:
- полагат грижи за болни, лични грижи, лечение и консултации на пациенти съгласно планове, разработени от здравни специалисти;
- подпомагат медицински сестри, акушерки и лекари при даване на лекарства и прилагане на лечения;
- почистват рани и поставят хирургични превръзки;
- предоставят консултации на пациенти, семейства и общности по теми, свързани със здравето, предпазване от забременяване, бременност и раждане на дете;
- следят развитие на бременост и новородени;
- участват и подпомагат процеса на израждане на детето, разпознават белези и симптоми, които изискват обръщане към специалист;
- предоставят грижи и помощ на жени и новородени след раждане.

Тази група включва следните единични групи:
3221 Помощник-медицински сестри*;
3222 Помощник-акушерки*

*Единичните групи 3221 Помощник-медицински сестри и 3222 Помощник-акушерки от Международната стандартна класификация на професиите – ISCO-08 не се използват в националната практика.

Разгледай длъжностите

важна информация