Група 141 - Управители на хотели и ресторанти

Управителите на хотели и ресторанти планират, организират и управляват дейности на предприятия, които осигуряват хотелиерски, ресторантьорски и други подобни услуги.

Управителите на хотели и ресторанти изпълняват следните основни задачи:
- планират и организират дейностите на предприятия в хотелиерството и ресторантьорството;
- управляват и контролират дейности по резервация, рецепция, обслужване по стаи и почистване;
- спазват различни закони и наредби (например, за продажба на спиртни напитки, хазарта и други);
- контролират качеството на всички нива на подготовка и предлагане на храна и услуги;
- контролират подбора, обучението и наблюдението на персонала;
- осигуряват съответствие с наредбите и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Тази група включва следните единични групи:

1411 Управители на хотели

1412 Управители на ресторанти

Разгледай длъжностите

важна информация