Достъп до пазара на труда

В Закона за убежището и бежанците е въведено изискването на чл. 12 на Директива 2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 г. относно минимални стандарти за предоставяне на временна закрила, че чужденците, ползващи се от временна закрила, имат право на труд и професионално обучение. От това следва, че ползващите се от временна закрила украински граждани биха могли да работят в България и без разрешение за работа, да се регистрират като търсещи работа в бюро по труда по постоянен или настоящ адрес на пребиваване и да се възползват от услугите за трудово посредничество и професионално обучение.

Украинските граждани, ползващи се от временна закрила имат право:

1. да останат на територията на Република България

2. да работят в България без разрешение за достъп до пазара на труда, както и да преминат курсове за професионално обучение

3. на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост

4. на социално подпомагане

5. на медицинска помощ при спешни състояния

6. свободно да се завръщат в държавата си по произход.

Гражданите на Украйна могат да получат достъп до българския пазар на труда с цел работа по следните облекчени процедури:

Украинските граждани, които притежават необходимите документи, удостоверяващи български произход могат да започнат работа веднага (още преди да са получили разрешение за пребиваване) само с регистрация в Агенцията по заетостта. За целта те трябва да имат трудов договор с местен работодател за период от минимум 6 месеца. Допълнителна информация за процедурата може да намерите тук / https://www.az.government.bg/pages/zaetost-na-lica-ot-bulgarski-proizhod/.

Украинските граждани имат право на сезонна работа до 90 дни в селското, горското и рибното стопанство, хотелиерството и ресторантьорството в България без прекъсване в рамките на 12 месеца. За целта е необходима регистрация в Агенция по заетостта въз основа на подадена от работодателя декларация. Допълнителна информация за процедурата може да намерите тук: https://www.az.government.bg/pages/sezonna-zaetost-do-90-dni/.

Украинските граждани, които са подали молба за международна закрила и производството не е приключило до три месеца от подаването на молбата поради независещи от тях причини, имат право да работят в България без разрешение за работа до приключването на процедурата. Декларирането на заетостта на украинци в тези случаи се извършва от местния работодател, който ги е наел с трудов договор. Допълнителна информация може да намерите тук: https://www.az.government.bg/pages/4ujdenci-po-chl29-bejanci/.

Украинци и членове на техните семейства с предоставено право на убежище или с предоставена международна закрила в България имат право да работят у нас без разрешение за достъп до пазара на труда. Хората, които имат статут на бежанец или хуманитарен статут, могат да се регистрират като търсещи работа в дирекция „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес на пребиваване.

 


Как да наема на работа украински гражданин с „временна закрила“

Работодателите могат да наемат украинските граждани, придобили „временна закрила“ ( с ЛНЧ), със срочни и безсрочни трудови договори. Няма законова пречка с тях да се сключва и т.н. граждански договор.

За целта те трябва задължително да представят:

♦Документ за самоличност (карта за временна закрила и личен документ от държава по произход). Представянето им е задължително при започване на всяка работа, като след справка за данните за самоличност, документът трябва да бъде върнат.

♦ Документ за медицински преглед

Кандидатът за работа може да представи:

♦ Трудова книжка

Ако предстои да се сключи трудов договор за започване на първа работа, трудовата книжка се осигурява за сметка на работодателя в 5-дневен срок след подадена от започващия работа декларация.

♦ Документ за завършено образование

Диплома за висше образование, документ за квалификация, правоспособност или друг сертификат, ако са условие за заемане на длъжността. Някои документи следва да бъдат признати от български институции. Информация може да бъде намерена на страницата на http://professio.nacid.bg/.

♦ Свидетелство за съдимост

Ако се изисква по закон за заеманата длъжност. Заявление за документ, заместващ свидетелството за съдимост, се подава в Държавната агенция за бежанците.

Работодателят трябва да подаде до Главната инспекция по труда Уведомление за действително започване на работа на гражданин от трета държава в 7-дневен срок от началото на заетостта. Формулярът може да бъде намерен на сайта на ГИТ на български и английски език на следния електронен адрес: https://www.gli.government.bg/bg/node/6349

Информация за свободни работни места може да намерите на сайта на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/bg/ejobs/view_prl/ , както и в териториалните поделения – дирекции бюра по труда - https://www.az.government.bg/contacts/offices/.

важна информация