Закрила на детето

За деца, които пристигат в България придружени от свои близки или роднини, се осигурява подкрепа в семейна среда. За непридружените деца също водещ принцип е да се осигури подкрепа в семейна среда, като при настаняване извън семейството се спазва поредността на мерките за закрила (настаняване в семейство на роднини или близки, в приемно семейство и в краен случай - настаняване в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа). Всеки случай се основава на индивидуален подход, спазване на нормативно определените процедури и най-вече актуална преценка на възможността спрямо детето да бъде предприета както адекватна, така и по-благоприятна мярка за закрила.

Предвид специфичната рискова ситуация, в която се намират тези деца, липсата на документи (в множество случаи) и липсата на родителска грижа за тяхната подкрепа ще се предприемат всички необходими мерки и дейности по закрила на детето, както и допълнително ще бъдат осигурени средства за подпомагане на хората, които ще поемат грижата за тези деца.

 

В случаи на непридружени украински деца дирекция „Социално подпомагане“  предприема следните действия:

1. проучване на близки и роднини или подходящо приемно семейство, при които могат да бъдат настанени

2. временно настаняване, включително в случаите на спешно настаняване извън семейството до издаване на решение на съда

3. отпускане на месечни помощи/средства за деца, настанени за отглеждане при роднини или близки или в приемни семейства

4. еднократна помощ за посрещане на определена нужда, възникнала извънредно и необвързана с издръжката на детето

Всички деца, чужди граждани и деца бежанци в риск имат право да ползват различните видове социални услуги за деца. Това право имат и техните родители или законни представители. Една от най-важните форми на социални услуги за тези лица е осигуряването на адекватна психологическа подкрепа.

Подкрепа от Държавната агенция за закрила на детето

Украинските граждани могат да се обръщат за съдействие за подкрепа на дете и за хората, които се грижат за деца към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), която има непосредствена връзка с всички 147 дирекции за социално подпомагане и отделите за закрила на детето в страната на Агенцията за социално подпомагане, които работят на място с децата, семействата и близките им. 

Всеки украински гражданин може да се свърже с ДАЗД по удобен за него начин:

 на място в Държавната агенция за закрила на детето – гр. София, ул. „Триадица” № 2;

 в териториалните структури на ДАЗД:

 гр. Бургас, ул.  Александровска №7-9;

 гр. Варна, бул. Цар Освободител №76 Г, стая 515;

 гр. Враца, ул.  Стоян Заимов №2, ет. 4, стая 14;

 гр. Пловдив, пл. Никола Мушанов №1, стая 122 и 134;

 гр. Русе, пл. Свобода №6, стая 502.

•  на e-mail: sacp@sacp.government.bg.

Национална телефонна линия за деца

На разположение денонощно, безплатно и на територията на цялата страна за консултации по случаи с деца е Националната телефонна линия за деца на ДАЗД с хармонизиран европейски номер 116 111. Линията е част Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца – Child Helpline Internationa и си сътрудничи с линиите в 140 държави.

Консултантите на Националната телефонна линия за деца 116 111 са в готовност по всяко време, седем дни в седмицата да окажат психологическа подкрепа и дадат необходимата консултация на украинските деца и гражданите, които пристигат на територията на Република България.

Линията е най-бързата връзка с отделите за закрила на детето по места в страната. Има споразумение за сътрудничество със спешния телефон 112, както и с районните полицейски управления, регионалните управления на образованието, общини, социални услуги и други.

важна информация