Социална подкрепа

Украинските граждани, ползващи се с временна закрила имат право на социално подпомагане. След като се регистрират на настоящ адрес в България, те могат да подадат заявление до съответната дирекция „Социално подпомагане“ за отпускане на следните видове социални помощи:

♦ Еднократна социална помощ в размер до 375 лв.

♦ Еднократна целева социална помощ за издаване на лична карта. Размерът на помощта се определя индивидуално в зависимост от необходимите разходи, като максималният размер е до размера на 75 лв.

♦ Месечна социална помощ. Право на тази помощ имат хората и семейства, чийто доход за предходния месец е по–нисък от индивидуално определен диференциран минимален доход и отговарят на нормативно регламентираните условия.

Целева помощ за отопление – отпуска се за период от пет месеца за предстоящия отоплителен сезон. Периодът за кандидатстване е от 1 юли до 31 октомври.

Хората, които получават месечни помощи и целева помощ за отопление се осигуряват здравно за сметка на държавния бюджет.

Хората, които нямат доходи или лично имущество имат право на целеви средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ.

 


Как се кандидатства за еднократна помощ в размер до 375 лв.

За да получат еднократна помощ в размер на до 375 лв. украинските граждани трябва да подадат заявление-декларация по образец в Дирекция „Социално подпомагане“ по адрес на местопребиваването им, като приложат следните документи:

  регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила

  документ за самоличност от Украйна

♦ адресна карта на чужденец, издадена от Дирекция „Миграция“ към Районното управление на Министерството на вътрешните работи или хотела, в който е отседнал човекът.

При преценка на правото за отпускане на социални помощи се извършва социална анкета, при която се констатират всички обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, имотно състояние и други. Лицата, ползващи се от временна закрила следва да предоставят тази информация на социалните работници по време на извършване на социалната анкета. Ако разполагат с документи, които имат отношение към преценката, също следва да ги представят за справка, без да се изисква прилагането им.

Отпуснатите помощи се изплащат по пощата или по лична платежна сметка в българска банка.

 


Права на хората с увреждания

Украинските граждани с увреждания, ползващи се с временна закрила имат същите права, както българските граждани с увреждания, при условие, че степента на трайно намалена работоспособност или видът и степента на увреждане са определени по реда на действащото законодателство в Република България.

 

важна информация