Стратегии, изследвания, отчети

Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030 г.

Последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на

избрани показатели, характеризиращи икономическото и социално развитие на страната за периода 2000-2011 г.

Оценка на всички елементи на активната политика на пазара на труда в следните направления: насоченост; релевантност към Стратегията на ЕС "Европа 2020"; икономичност; ефективност; ефикасност

Оценка на ефекта от активната политика на пазара на труда - 2019 г.

Оценка на ефекта от активната политика на пазара на труда - 2017 г.

Оценка на ефекта от активната политика на пазара на труда - 2015 г.

Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г.

Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2008-2015 г.

Наръчник за достигане и активиране на младежи от групата на лицата, които не са в заетост, образование или обучение (NEETs)