Обучения

МТСП осигурява обучение на заети и безработни лица, провеждано по реда на Закона за насърчаване на заетостта в съответствие с Националните планове за действие по заетостта, приемани ежегодно от Министерския съвет. Обученията са организирани и финансирани в рамките на проекти, програми, мерки и схеми. Включването в обучение се осъществява с посредничеството на териториалните поделения на Агенцията по заетостта - дирекциите "Бюро по труда" (https://www.az.government.bg/pages/direkcii-biura-po-truda).

 

Тези обучения допринасят за подобряването на съответствието между търсене и предлагане на работна сила, тъй като лицата придобиват нова или повишават своята професионална квалификация, придобиват знания по чужди езици и умения за работа с компютър или други ключови компетентности и по този начин отговарят в по-голяма степен на повишените изисквания на работодателите.

 

През последните няколко години държавно финансираните обучения на безработни се реализират основно в сътрудничество със социалните партньори и Държавното предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ (https://dp.bgcpo.bg), а заети лица сe включват в обучение основно по схемите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (http://esf.bg).

 

С промени в Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) от 25.07.2014 г. е регламентирана възможността за организиране и провеждане на професионално обучение чрез работа (дуална система на обучение). В национален контекст обучението чрез работа (дуална система на обучение) е форма на партньорство между професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж или център за професионално обучение, и един или няколко работодатели, която включва практическо обучение в реална работна среда и обучение в училище, гимназия, колеж или център за професионално обучение. Обучението чрез работа (дуална система на обучение) се организира и осъществява в съответствие със ЗПОО, Кодекса на труда и Наредба за реда и условията за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение), издадена от министъра на образованието и науката съгласувана с министъра на труда и социалната политика.

 

Националната агенция за професионално образование и обучение изпълнява  проект  “Качество и ефективност” по процедура BG05M90P001-3.020 “Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение” на ОП  РЧР 2014-2020, в който Министерство на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта са партньори.

 

Информационни материали за обучението на възрастни по проект  “Качество и ефективност”

МАЛКИ ИСТОРИИ по проект  “Качество и ефективност”

 

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности