Конкурси

1. Конкурс за длъжността "главен юрисконсулт", дирекция „Административно-правно, финансово и информационно обслужване“ , Агенция за качество на социалните услуги.

Обявление - главен юрисконсулт

Декларация

Заявление

http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73323

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Главен юрисконсулт" В ДИРЕКЦИЯ АПФИО

Списък на допуснати кандидати - главен юрискосулт

Система за оценяване - главен юрискосулт

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Главен юрисконсулт"

Класиране - главен юрисконсулт

 

2. Конкурс за длъжността "главен експерт", дирекция „Административно-правно, финансово и информационно обслужване“, Агенция за качество на социалните услуги.

Обявление - Главен експерт

Декларация

Заявление

http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73248

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Главен експерт" В ДИРЕКЦИЯ АПФИО

Списък на допуснати кандидати - главен експерт

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Главен експерт" В ДИРЕКЦИЯ АПФИО

Списък на недопуснати кандидати - главен експерт

Система за оценяване- главен експерт

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Главен експерт"

Класиране - главен експерт

 

3. Конкурс за длъжността "старши експерт", дирекция „Административно-правно, финансово и информационно обслужване“, Агенция за качество на социалните услуги.

Обявление -старши експерт

Декларация

Заявление

http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73324

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Старши експерт" В ДИРЕКЦИЯ АПФИО

Списък на допуснати кандидати - старши експерт

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Старши експерт" В ДИРЕКЦИЯ АПФИО

Списък на недопуснати кандидати - старши експерт

Система за оценяване - старши експерт

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Старши експерт"

Класиране - старши експерт

 

4. Конкурс за длъжността "старши счетоводител", дирекция „Административно-правно, финансово и информационно обслужване“, Агенция за качество на социалните услуги.

Обявление - ст. счетоводител

Декларация

Заявление

http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73325

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Старши счетоводител" В ДИРЕКЦИЯ АПФИО

Списък на допуснати кандидати - старши счетоводител

Система за оценяване - старши счетоводител

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Старши счетоводител"

Класиране - старши счетоводител

 

5. Конкурс за длъжността "главен секретар" на Агенция за качество на социалните услуги.

Обявление - главен секретар

Декларация

Заявление

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73365

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Главен секретар" на Агенция за качеството на социалните услуги

Списък на допуснати кандидати - главен секретар

Система за оценяване - главен секретар

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Главен секретар"

Класиране - главен секретар

 

6. Конкурс за длъжността Началник на отдел „Лицензиране“в дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“

Обявление - нач. отдел Лицензиране

Декларация

Заявление

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73411

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "началник на отдел"  "Лицензиране“в дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“

Списък на допуснати кандидати - началник отдел Лицензиране

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "началник на отдел"  "Лицензиране“в дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“

Списък на недопуснати кандидати - нач. отдел Лицениаране

Система за оценяване - началник отдел "Лицензиране"

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Началник отдел - Лицензиране"

Класиране - Началник отдел лицензиране

 

7. Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Лицензиране“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните усулги“

Обявление - главен експерт лицензиране

Декларация

Заявление

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73412

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "главен експерт"  "Лицензиране“ в дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“

Списък на допуснати кандидати - главен експертЛицензиране

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "главен експерт"  "Лицензиране“ в дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“

Списък на недопуснати кандидати - главен експерт Лицениаране

Система за оценяване - Главен експерт лицензиране

 

8. Конкурс за длъжността "старши експерт" в отдел „Лицензиране“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“

Обявление - старши експерт лицензиране

Декларация

Заявление

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73414

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "старши експерт"  "Лицензиране“ в дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“

Списък на допуснати кандидати - старши Лицензиране

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "старши експерт"  "Лицензиране“ в дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“

Списък на недопуснати кандидати - старши експерт Лицениаране

Система за оценяване - старши Лицензиране

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Старши експерт"

Класиране - старши експерт лицензиране

 

9. Конкурс за длъжността "младши експерт" в отдел „Лицензиране“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“

Обявление - младши експерт лицензиране

Декларация

Заявление

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73413

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "младши експерт"  "Лицензиране“ в дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“

Списък на допуснати кандидати - младши експерт Лицензиране

Система за оценяване - младши експрет Лицениаране

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Младши експерт"

Класиране - младши експерт лицензиране

 

10. Конкурс за длъжността "началник на отдел" „Южен централен“, „Североизточен“ и „Северен централен“ в дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“

Обявление - нач. отдели

Декларация

Заявление

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73402

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73404

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73403

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "началник на отдел" „Южен централен“, „Североизточен“ и „Северен централен“ в дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“

Списък на допуснати кандидати - началник отдели

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "началник на отдел" „Южен централен“, „Североизточен“ и „Северен централен“ в дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“

Списък на недопуснати кандидати - нач. отдели

Система за оценяване -началник отдел

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Началник отдел"

Класиране - началник отдели

 

11. Конкурс да длъжността Главен инспектор в:

 • Отдел „Северозападен“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ – 2 щ. бр.;
 • Отдел „Северен централен“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ – 3 щ. бр.;
 • Отдел „Североизточен“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ – 2 щ. бр.;
 • Отдел „Югоизточен“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ – 3 щ. бр.;
 • Отдел „Южен централен“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ – 3 щ. бр.;
 • Отдел „Югозападен“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ – 3 щ. бр.

Обявление - главни инспектори

Декларация

Заявление

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73347

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73409

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73408

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73407

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73405

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73406

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "главен инспектор" в отдели "Северозападен" , "Северен централен" , "Североизточен" , "Югоизточен" , Южен-централен" , "Югозападен" в дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“

Списък на допуснати кандидати - главни инспектори

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "главен инспектор" в отдели "Северозападен" , "Северен централен" , "Североизточен" , "Югоизточен" , Южен-централен" , "Югозападен" в дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“

Списък на недопуснати кандидати - главни инспектори

Система за оценяване - главни инспектори

Класиране - главни инспектори

12. Конкурс за длъжността „Главен инспектор“ в:

 • Отдел „Северен централен“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ – 1 щ. бр.;

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/74507

 • Отдел „Североизточен“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ – 2 щ. бр.;

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/74508

 • Отдел „Югоизточен“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ – 2 щ. бр.;

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/74506

 • Отдел „Южен централен“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ – 2 щ. бр.;

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/74505

 • Отдел „Югозападен“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ – 3 щ. бр.

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/74504

ОБЯВЛЕНИЕ

Декларация

Заявление

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "главен инспектор" в отдели "Северен централен" , "Североизточен" , "Югоизточен" , Южен-централен" , "Югозападен" в дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“

Списък на допуснати кандидати - главни инспектори

 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "главен инспектор" в отдели "Северен централен" , "Североизточен" , "Югоизточен" , Южен-централен" , "Югозападен" в дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“

Списък на недопуснати кандидати - главни инспектори

 

Система за оценяване- главни инспектори

 

13. Конкурс за длъжността "Главен експерт" в дирекция "Административно-правно финансово и информационно обслужване"

Обявление - главен експерт

Декларация

Заявление по чл. 17, ал. 2

 

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/75207

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Главен експерт" В ДИРЕКЦИЯ АПФИО

Списък на допуснати кандидати - главен експерт

 

Система за оценяване- главен експерт

 

14. Конкурс за длъжността "Служител по сигурността на информацията"

Обявление - ССИ

Декларация

Заявление по чл. 17, ал. 2

 

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/75206

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Служител по сигурността на информацията" В АКСУ

Списък на допуснати кандидати - ССИ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Служител по сигурността на информацията" В АКСУ

Списък на недопуснати кандидати - ССИ

 

Система за оценяване- ССИ

 

 

 

 

важна информация