Фонд "Социална закрила"

Фонд “Социална закрила” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика, създаден на основание чл. 25 от Закона за социално подпомагане.

Как се набират средствата?

Средствата по фонд "Социална закрила" се набират от:

1. Целева субсидия от републиканския бюджет в размер, определян ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България;
2. Дарения и завещания от местни и чуждестранни физически или юридически лица;
3. Приходи от организирани извънредни и специализирани тиражи на Българския спортен тотализатор;
4. Възстановени неправомерно и недобросъвестно получени средства по фонда и лихвите по тях;
5. Приходи от други източници.

Как се разходват средствата?

Средствата по фонд "Социална закрила" се разходват за:

1. Социални помощи;
2. Целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване;
3. Проекти в подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия;
4. Изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното подпомагане – не повече от 2 на сто от годишния бюджет на фонда;
5. Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база;
6. Изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги;
7. Издръжка на дейността на фонда – не повече от 5 на сто от набраните средства.

Кой може да кандидатства?

За финансиране от фонд „Социална закрила” могат да кандидатстват:

1. Общини;

2.  Български физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон;

3. Физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

Средствата се отпускат само след изчерпване на всички нормативно определени възможности.

С решение на Управителния съвет се отпускат финансови средства в рамките на една календарна /бюджетна/ година.След утвърждаване на бюджета на ФСЗ от министъра на труда и социалната политика управителният съвет на фонда взема решение за откриване на процедура за набиране на предложения за финансиране, приема критерии за оценка на проектите и определя предназначението на социалните помощи, както и целевите групи, на които ще бъдат отпускани.