Социални услуги в домашна среда

Социалните услуги в домашна среда оказват подкрепа за социално включване на лица/деца с увреждания, самотноживеещи възрастни хора и други уязвими групи. Социални услуги в домашна среда са: личен асистент; социален асистент; домашен помощник; домашен социален патронаж. Чрез тези услуги се предоставят грижи за задоволяване на ежедневни потребности в домашна среда. Съобразно спецификите, те са насочени към: социална работа и консултации, съдействие за организация на свободното време и осъществяване на контакти; поддържане на хигиена, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности; доставка на храна, съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия; битови услуги и др. Услуги в домашна среда се предоставят по Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” и от общините чрез домашните социални патронажи.