Деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания

Процесът на деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания е законово гарантиран чрез Закона за социалните услуги. В него е предвидено съществуващите домове за пълнолетни лица да се закрият до 1 януари 2035 г., а съществуващите домове за стари хора да се реформират до 1 януари 2025 г., за да отговорят на стандартите за качество.

Същевременно, в съответствие с приоритетите в политиките в областта на социалните услуги, които са насочени към развитие на достъпни и качествени социални и интегрирани услуги и интегрирана подкрепа за лицата с увреждания и възрастните хора, продължава да се реализира Националната стратегия за дългосрочна грижа (приета с РМС № 2 от 07.01.2014 г.). Основната й цел е създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания посредством предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа според индивидуалните им потребности, при постигане на по-добър баланс между качество на услугите и ефективното и ефикасното им предоставяне. Сериозен акцент в Стратегията е поставен върху деинституционализацията на грижата за хора с увреждания и възрастните хора, развитието на услугите в домашна среда и подкрепата на семейства с повишена отговорност към грижите за зависими членове на семейството. Насърчаването на взаимодействието между социалните и здравните услуги, включително и развитието на иновативни междусекторни услуги, както и прилагането на интегриран подход, също са сред приоритетите в Стратегията. Сред основните приоритети на Стратегията е и създаването на по-ефективен механизъм за финансиране на дългосрочната грижа и постигане на устойчиво нарастване на финансовите средства за услуги в общността и в домашна среда.

Планът за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия включваше закриването на 10 дома за пълнолетни лица с увреждания и създаването на 100 нови социални услуги за 2 140 потребители. В синхрон с визията на политиката, през следващите години ще продължат целенасочените интервенции за осигуряване на равен достъп до дългосрочна грижа, повишаване на качеството и разширяване на обхвата на предоставяните социални услуги, подкрепа и развитие на интегрирани услуги. От значение е и изпълнението на мерки за укрепване на капацитета на системата. Чрез приемането на План за действие за периода 2022-2027 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа ще се осъществи вторият най-важен етап на процеса на деинституционализация на грижата за хората с увреждания и възрастните хора. Предвижда се да се закрият приблизително 60% от съществуващите домове за пълнолетни лица с увреждания до края на 2027 г. Изпълнението на Плана е обвързано с конкретни мерки и дейности от Плана за възстановяване и устойчивост.

 

Национална стратегия за дългосрочна грижа

План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа

План за действие за периода 2022-2027 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа