Институционален механизъм

Политиката по равнопоставеност на жените и мъжете е хоризонтална и обединява действията на изпълнителната власт на всички нива. Провежда се чрез съчетано прилагане на интегриран (мейнстрийминг) подход и временни насърчителни (таргетирани) мерки, за което е необходим ефективен национален институционален механизъм.

 

От 2000 г. Министерството на труда и социалната политика (МТСП) организира и координира на национално ниво провеждането на държавната политика на Република България в областта на равнопоставеността на жените и мъжете (ПМС № 155 от 2000 г., обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.), в сътрудничество с множество институции и организации. От 2004 г. е обособено специализирано звено в МТСП. Понастоящем това е отдел “Равни възможности, антидискриминация и социални помощи” (РВАСП) в дирекция “Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи” (ПХУРВСП). Отделът е и Секретариат на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет.

 

През 2004 г. са поставени основите на национална координационна структура на най-високо ниво на изпълнителната власт със създаването на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет (ПМС № 313 от 17.11.2004 г., обн., ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 г.). Съветът е постоянно действащ, координиращ и консултативен орган, който подпомага МС в разработването и провеждането на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете, както и орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централни и териториални органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското общество. Негов председател е министърът на труда и социалната политика. Членовете му са представители на всички министерства, различни държавни и изпълнителни агенции и други органи, създадени със закон (ДАЗД, ДАБ, НОИ, НСИ, КЗД, СЕМ, Омбудсманът на Република България, НКБТХ и БАН); представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище; Националното сдружение на общините в Република България; и юридически лица с нестопанска цел, чийто предмет на дейност е в съответствие с приоритетите на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете, определени при условията, критериите и по реда, регламентирани в Правилника за устройството, организацията и дейността на Националния съвет (4-годишен опит в изпълнение на програми и проекти в областта на равнопоставеността на жените и мъжете и да осъществяват дейности с национално значение в тази област). В годините на функциониране Националният съвет се утвърди като устойчив модел на сътрудничество между институции, социални партньори и гражданско общество.

 

Част от този механизъм са координаторите по равнопоставеност на жените и мъжете. Към настоящия момент в централните органи на изпълнителната власт и всичките 28 областни администрации има служители определени за координатори по равнопоставеност на жените и мъжете.

 

Ефективното функциониране на националния институционален механизъм е гаранция за успешно прилагане на интегрирания подход (т.е. зачитането еднакво на проблемите, потребностите, вижданията на жените и мъжете) при разработването и провеждането на всички секторни, регионални и местни политики и извършване на анализ и оценка на въздействието преди вземането на решения. Интегрираният подход (т.н. джендър мейнстрийминг) и прилаганетона временни насърчителни меркиса взаимоподкрепящи се стратегии, които водят до постигане на фактическа равнопоставеност на жените и мъжете при провеждането на единната политика.