Публикации

Сборник с практики в сферата на превенцията и подкрепата на жертви на различни форми на насилие на областно ниво

 

Summary of Women and men in ICT: A chance for better work-life balance, a research note by European Institute for Gender Equality

 

Mисията и ролята на Международната организация на труда за развитието на индустриалните отношения и гарантиране на достоен труд за жените и мъжете

 

Равенство на жените и мъжете при вземането на решения в икономиката

 

Равенство между половете в ЕС: Перспективи за периода след 2015 г. преглед на резултатите от 20 години изпълнение на пекинската платформа за действие“ проект на заключения относно прегледа на изпълнението на пекинската платформа за действие от държавите членки и от институциите на ЕС;

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите балансът между половете в ръководството на предприятията: в подкрепа на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

 

Информация във връзка с Европейската година на гражданите (2013 г.);

 

Дискриминацията срещу децата в институциите, скрита, претендирана или реална и осезаема;

 

Европейски пакт за равенство между половете (2011—2020 г.)— Заключения на съвета;

 

Рамкова позиция относно: Проект на заключения на Съвета за европейски пакт за равенство на половете 2011 – 2020 г., Документ 18228/10;

 

Анализ на резултати от национално представително изследване на равнопоставеността и дискриминацията;

 

Ръководство по разнообразие в сферата на пазара на труда;

 

Съобщение на комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите как да преодолеем разликата в заплащането на жените и мъжете;

 

Служба „Преса и информация“ прессъобщение № 87/07 6 декември 2007 г. Решение на съда по дело c-300/06 URSULA VOß / LAND BERLIN заплащането на извънреден труд по ставка, която е по-ниска от ставката за „редовен“ труд, може да представлява дискриминация, основана на пола;

 

Отговорното родителство - анализ от Зоя Славова, НОИ;

 

Информационен лист "Джендър мейнстрийминг и приложението му в България";

 

Информационен лист "Равнопоставеност на половете - приоритет на европейския съюз";

 

Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: „Как да преодолеем разликата в заплащането на жените и мъжете“;

 

Ръководство за джендър мейнстрийминг в политиките за заетост - юли 2007;

 

Пол и предприемачество;