Инициативи

Министерството на труда и социалната политика организира обучение на тема „Практически насоки за прилагането на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените. 4-5 септември 2014 г.

 

На 4 – 5 септември 2014 г. в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, гр. София 1849, кв. „Кремиковци“ № 7, ще се проведе обучение на тема „Практически насоки за прилагането на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените. Инициативата е организирана съвместно от ЦРЧР и отдел РВАСП. (Научи повече)


Министерството на труда и социалната политика организира Кръгла маса по повод Деня на равното заплащане на 7 март 2014 г.

 

Традиционно вече четвърта година в държавите в Европа в този период на годината се отбелязва Денят на равното заплащане за равностоен труд. С тези общоевропейски прояви се прави един вид „напомняне“, че е дошъл денят от новата календарна година, в който жените започват реално да получават заплащане за своя труд, равно с това на мъжете.

Средно-статистически според последните публикувани данни, жените в Европа все още работят 59 дни в годината „безплатно“.

И ако през последните години разликата в заплащането по пол е намаляла съвсем малко на средноевропейско равнище, то за България положителните постижения от последните 60 години се движат леко в обратна посока и при последните публикувани данни - за 2011 г. разликата в заплащането по пол е 13 % , а за 2012 г. нараства до 14,7 %.

Това е знак, че на пазара на труда у нас, а също и в останалите страни от Европа, равното заплащане за един и същи труд все още не е реалност за работещите жени и мъже. РБ изпълнява Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2009 -2015 г. В изпълнение на Стратегията през декември 2013 г. беше приет Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2014 г. Отчитайки факта, че равнопоставеността на жените и мъжете е от особена важност за постигане на заложените цели в Европейската стратегия „Европа 2020“ и в Европейската стратегия за равенство между жените и мъжете 201 -2015 г., и е мерило за демократично развитие на обществото, България ще продължи да развива и подобрява националното законодателство с цел преодоляване на неравенството между жените и мъжете чрез гарантиране на правото на труд, социална защита, защита от дискриминация.

Ние няма да отречем днес, че е постигнат напредък чрез дългосрочни усилия за намаляване на разликите между жените и мъжете в заетостта, образованието и научно изследователската и развойна дейност, като се повиши броя на жените на мениджърски и квалифицирани позиции, а също и в политическия живот на страната ни.

За нас е ясно, че моделът на работещи двама родители набира все повече привърженици и в резултат на това жените са по-независими във финансово отношение. Има повишено разбиране за необходимостта да се въведат мерки, които насърчават съвместяването на професионалните и семейните задължения и грижите за децата и другите зависими членове на семейството.

Тези постижения заслужават да бъдат отбелязани. Равенството между половете не е проблем, нито кауза на жените: активното участие и ангажираността на мъжете и на всички представители на обществения живот е от жизнено важно значение за постигането на равнопоставеност и спазване и развитие на човешките права на жените и мъжете.

 

* Различието в заплащането по пол в некоригирана форма е разликата между средното брутно месечно възнаграждение на наетите мъже и наетите жени като процент от средното месечно възнаграждение на наетите мъже. Съвкупността се състои от всички наети лица по трудово или служебно правоотношение и обхваща всички предприятия независимо от техния размер или икономическа дейност.