ЗА ФОНДА

Управителен съвет

Политика за защита на личните данни във Фонд "Условия на труд"

Какво финансира Фонд "Условия на труд"

Кой може да кандидатства

Ред за отпускане на средствата

Фонд „Условия на труд“ уведомява, че в проектопредложенията, постъпващи по чл.2, т.2 от Наредба №1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от Фонд “Условия на труд“ могат да бъдат включвани дейности на отделните предприятия по осигуряване на безопасност, свързана с транспортните средства (вътрешнозаводски транспорт), посредством поставяне на знаци и сигнали. Дейностите ще се съфинансират от ФУТ в размер на 30% от предвидената стойност. С реализирането им ще бъде подобрена безопасността в предприятията, свързана с транспортните средства.

 Актуализирани критерии за оценка на проектите

Фонд "Условия на труд": При подготовката на проекти за подобряване на работната среда не са необходими консултанти!

Ежегодни цели на администрацията за 2024 г.

Отчет на ежегодните цели на администрацията за 2023 г.

Бюджет на Фонд Условия на труд за 2024 г.

Програма за дейността на Фонд Условия на труд за 2024 г.

Обявление за набиране на предложения за финансиране на проекти за подобряване на условията на труд 2024

Дата на публикуване : 29.02.2024 г.

Покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по диагностика на професионалните болести от Фонд Условия на труд 2024

Дата на публикуване: 29.02.2024 г.

Краен срок за приемане на предложенията: 18.03.2024 г.

Отчет за дейността на Фонд Условия на труд през 2023 г.

Регистър на минималните и държавните помощи 2023

Административен регистър

Регистър чл. 49 ЗПК 2024