Въпроси

2020-01-31 11:15:29 - Мина Миленова

Здравейте! Относно изплащане на обезщетение при придобито и упражнено право на пенсия за служител в вържавната администрация. Същият е работил 9 г. по трудово и последните 5 г. по служебно правоотношение в една и съща администрация. На основание чл. 106, ал. 3 включва ли се целият стаж или само прослуженото време като държавен служужител?Благодаря


2020-02-06 10:42:51 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Миленова, По въпроси, свързани с прилагането на Закона за държавния служител, следва да се обърнете по компетентност към дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерски съвет. КА

2020-01-30 17:06:39 - Таня Бочева

Заместник на титуляр в майчинство излиза в болнични, а в последствие в отпуск при бременност и раждане. Назначен е втори заместник на титуляра. Междувременно заместникът ражда мъртво бебе и след месец се връща на работа. Как да бъде освободен втория заместник, при положение, че титуляра не се е завърнал от майчинство.


2020-02-05 14:25:04 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
В чл. 325, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие със завръщане на замествания на работа. Това означава, че с реалното завръщане на титуляра на работа се прекратява трудовия договор с лицето, което го замества. При сключването на трудов договор за определен срок на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ страните са договорили, че той ще бъде прекратен при настъпването на едно условие – завръщането на замествания на работа. Особеното в конкретния случай е, че е сключен срочен трудов договор с втори заместник. Относно прекратяването на трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител са възможни две хипотези: – договорът да се прекрати поради настъпването предвиденото в него условие за прекратяване – завръщането на замествания; – договорът да се прекрати поради прекратяването на трудовия договор със замествания. По отношение на втория договор за заместване мнението ни е, че той се прекратява както със завръщането на титуляра на длъжността, така и се прекратява със завръщането на този служител, с който е сключен първият по ред срочен договор за заместване. мв

2020-01-28 09:59:54 - Цветан Нишев

В действително отработеното време включва ли се и времето ползвано като полагащ се платен годишен отпуск. Касае се за оценяването на държавни служители.


2020-02-06 10:42:02 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Нишев, Павлов, По въпроси, свързани с прилагането на Закона за държавния служител, следва да се обърнете по компетентност към дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерски съвет. КА

2020-01-23 10:35:09 - Димитринка Георгиева

С Решение № 7/02.01.2020 г. Върховният административен съд н е решил: „ОТМЕНЯ Заповед № ЧР-0185/05.07.2018 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас, с която на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител е прекратено служебното правоотношение на Д. Георгиева като директор на дирекция „Превантивна дейност“, с ранг І младши, считано от 05.07.2018 г. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване“. Предвид горното и на основание чл.122, ал.1 от Закона за държавния служител се явих на 06.01.2020 г. в административната сграда на РИОСВ-Бургас в законоопределеният двуседмичен срок от влизането в сила на съдебно решение за да бъда възстановена на предишната длъжност директор на Дирекция „Превантивна дейност“, с ранг V старши. връчиха писмо, с което отново пак ме уведомяват, че ще бъда назначена от 06.01.2020 г., но след одобряване от министъра на околната среда и водите на ново длъжностно разписае


2020-02-06 10:41:22 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Геолгиева, По въпроси, свързани с прилагането на Закона за държавния служител, следва да се обърнете по компетентност към дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерски съвет. КА

2020-01-22 11:10:42 - Вася Герова

Относно наемането на работа на работник-гражданин на трета държава и изискването(чл.10, ал.2 от Закона затрудовата миграция и трудовата мобилност)за съхраняването на нотариално заверен документ за пребиваване на чужденец в страната.От нотариусите получаваме отказ за тази заверка, съобразно Регламент 2016/679 как да бъде изпълнено в такъв случай?


2020-02-05 17:08:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Герова, От изложената фактическа обстановка правим извод, че въпросът е свързан с наемането на работа на чужденец – гражданин на трета държава, което се регламентира със Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, поради което въпросът следва да бъде зададен в рубрика „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“.НС

2020-01-21 14:11:14 - Таня Въчкова

Лице, което е държавен служител като "главен експерт" в областна администрация и е в неплатен отпуск, може ли да работи по време на този отпуск и на основен трудов договор в общинско предприятие на ръководна длъжност?


2020-02-06 10:40:28 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Павлов, По въпроси, свързани с прилагането на Закона за държавния служител, следва да се обърнете по компетентност към дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерски съвет. КА

2020-01-21 14:08:58 - Валентина Каргова

Здравейте! Все още нямам отговор на въпроса ми зададен на 08.11.2019 г. в случай, че не е за Вас просто ме уведомете! Благодаря!


2020-02-05 17:15:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Каргова, Отговорът на поставения от Вас въпрос е публикуван на интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика. Съгласно функционалните характеристики на интернет страницата информация за отговор на зададен въпрос Вие може да получите чрез търсене по интересуваща Ви дума или фраза. Отговорът се намира и по името на лицето, задало въпроса.НС

2020-01-20 23:05:34 - Гергана Стоянова

Здравейте! На колко дни платен отпуск имам право за времето, в което съм била в майчинство-държавен служител съм /платен год. отпуск 30 дни/?


2020-02-06 10:39:48 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Павлов, По въпроси, свързани с прилагането на Закона за държавния служител, следва да се обърнете по компетентност към дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерски съвет. КА

2020-01-17 15:00:22 - РОСИ АНГЕЛОВА

Здравейте, следвали да ми се увеличи заплатата с 10 процентно от 01.2020г. и ако не кога би могло? Разяснявам- от 2014г. съм държавен служител,както и в настоящия момент. 2017г. излезнах в отпуск по майченство като на 25.09.2019г трябваше да се върна на работа. От 09.09.2019г. встъпих в длъжност като държавен служител в друга администрация.


2020-02-06 14:49:38 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Ангелова, По въпроси, свързани с прилагането на Закона за държавния служител, следва да се обърнете по компетентност към дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерски съвет. КА

2020-01-16 20:25:11 - С. Христов

В отговор на мой въпрос (2019-12-27 01:54:16) МВ обстойно цитира нормативните документи и в едно изречение накрая казва, че възнаграждението се приема за допълнително, с постоянен характер. Не става ясно в заплатата за декември, основа за изчисление на обезщетението, дали ще се включи целият размер на това годишно еднократно плащане или само 1/12?


2020-02-05 14:22:14 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Поддържаме отговорът си от 16.01.2020 г. в който е посочено следното: Според чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда се включват: 1. основната работна заплата за отработеното време; 2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда; 3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер; 4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда; 5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда; 7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда. В чл. 15, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е предвидено, че за допълнителни възнаграждения с постоянен характер се считат и допълнителните възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време. Допълнителни възнаграждения с постоянен характер могат да се определят и във вътрешните правила за работната заплата. Съгласно чл. 22, ал. 3, т. 4 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, във вътрешните правила за работната заплата задължително се включват редът и начинът за определяне и изменение на допълнителните трудови възнаграждения. Дали допълнителната добавка за длъжност може да се приеме, че е с постоянен характер, както и периодът за който се дължи и условията, при които се дължи, следва да е определено във вътрешните правила за работната заплата. мв

2020-01-16 20:08:05 - Катерина Пенчева

Полага ли ми се отпуск по чл.157, ал.1, т.3 от КТ в размер на 2 раб.дни? Родителят ми е починал на 22.12.2019/неделя/. Погребението е на 23.12.2019/понеделник-раб.ден/, след това има 3 поч.дни , отново раб.ден-27.12.2019 и пак 2 поч.дни! Ако дните трябва да са 2 последователни, то тогава възможно ли е в края на месеца да се ползват? Благодаря Ви!


2020-01-27 09:43:14 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 157, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда /КТ/, работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя при смърт на родител, съпруг,брат, сестра и родител на другия съпруг, или други роднини по права линия – 2 работни дни. В чл. 50, ал.1 от Наредбата за работното време,почивките и отпуските е предвидено, че работникът или служителят има право на отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от КТ за деня на съответното събитие и за следващия го работен ден. Когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползва в първите 2 работни дни след нея. В разпоредбата не е посочено двата работни дни да са последователни. МВ/

2020-01-16 13:23:58 - Соня Кръстева

Здравейте! Възможно ли е да бъде сключен договор за доброволчески труд с треньори и хореографи в клуб по спортна акробатика? И ако не, под каква форма може да бъде, за да бъде този труд безвъзмезден?


2020-02-03 09:10:33 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Кръстева, Кодексът на труда урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях. С разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) изрично е регламентирано, че отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения. Положеният труд по трудово правоотношение е възмезден (чл. 242 от КТ). По трудовия договор работникът или служителят е подчинен на работен режим, установен от работодателя и поема задължение да спазва трудова дисциплина и ред. Той има определено работно място, работно време, определен вид работа и се намира в положение на йерархическа зависимост от работодателя. От трудовия договор за работника или служителя възникват редица права като право на гарантирано трудово възнаграждение, на почивки, на отпуски, на обезщетения, на социално-битово обслужване, на социално осигуряване за всички осигурени социални рискове, на безопасни и здравословни условия на труд и т.н. Поради изложеното сме на мнение, че ако треньорите и хореографите в описаната хипотеза ще предоставят работната си сила, то с тях следва да се учреди трудово правоотношение и да се прилагат изискванията на трудовото законодателство.НС

2020-01-16 12:56:02 - НАКОВА

Със заповед, изпълнявам и длъжността на колега, който се пенсионира/вътрешно съвместителство/. За какъв период мога да съвместявам двете длъжности-моята и на колегата. За какъв период имат право да ми начисляват процент от заплатата на другата длъжност, към моята заплата.


2020-01-27 09:42:31 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
От запитването не става ясно на какво основание изпълнявате длъжността на колегата си, който се е пенсионирал. Съгласно разпоредбата на чл. 259, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползва правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение. От тези права не може да се ползва работник или служител, който по длъжност е заместник на отсъстващия. В случай, че длъжността е вакантна, на посоченото основание не може да се сключи трудов договор, т. е да изпълнявате длъжността на пенсиониралия се колега. Следва да се има предвид, че според чл. 66, ал. 1, т. 2 от КТ, трудовият договор съдържа данни за страните и определя наиименованието на длъжността и характера на работата. В чл. 110 от КТ е предвидено, че работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време. МВ/

2020-01-15 12:10:51 - Кристина Ковачева

Здравейте, Бих искала да задам няколко въпроса по темата Работа от разстояние. Предвиждаме да осигурим такава възможност за някои от нашите служители при следните условия – инициативата е от страна на служителя / по негово желание; до определен брой дни в месеца, които не се комулират; само в определени дни от седмицата; характера на работата да позволява отсъствие от работното място по преценка на прекия ръководител; работодателят осигурява служебен лаптоп и достъп до вътрешната онлайн мрежа. Въпроси: 1. При тези условия необходимо ли е да се изготвя индивидуален анекс към трудовия договор за всеки служител или е достатъчно детайлите да се опишат в анекс към Вътрешните правила на фирмата и служителите да удоставерят с подпис, че са запознати? 2. Заявяването на желание за Работа от разстояние и съответното одобрение / отказ достатъчно ли е да се комуникира по имейл или е необходимо да става на хартиен носител? 3. Има ли установена форма (вид документ и реквизити) за отчитане на извършената работа и необходимо ли е такова отчитане предвид факта, че извършената работа може да се проследи в онлайн системите на работодателя? Благодаря предварително.


2020-02-03 09:09:56 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Ковачева, Съгласно чл. 127, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ) работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури работно място и условия в съответствие с характера на работата. Работодателите могат да се възползват и от възможностите в КТ, които са свързани с различна организационна форма на работата, включително уговаряне на полагане на труд от разстояние. Разпоредбата на чл. 107з, ал. 1 от КТ определя, че работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето ѝ е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя. Работата от разстояние има доброволен характер (чл. 107з, ал. 2 от КТ). В тази връзка намираме, че за извършване на работа от разстояние е необходимо да се спазят условията и реда за договаряне между страните по трудовото правоотношение на характерните задължения, които имат при тази форма за организация на работата, определени в глава пета, раздел VІІІ „б“ от КТ. Бихме искали да обърнем внимание, че в индивидуалния трудов договор (или евентуално в анекс към него) трябва да се уговорят конкретно всички условия, права и задължения на страните във връзка с работата от разстояние и осъществяването ѝ (в тази връзка е чл. 107з, ал. 3, изр. 2 от КТ). Работодателят може да предложи на работника или служителя с допълнително споразумение към индивидуалния трудов договор да премине от работа, извършвана в помещенията на работодателя, към работа от разстояние. Отказът на работника и служителя не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него (чл. 107з, ал. 4 от КТ). Също така и работникът или служителят може да предложи на работодателя да премине от работа, извършвана в помещенията на работодателя, към работа от разстояние (чл. 107з, ал. 5 от КТ). Поради това намираме, че не следва работата от разстояние да се определя единствено с вътрешни правила на предприятието, ако за това не е постигнато писмено съгласие между страните по индивидуалното трудово правоотношение. Относно отчитането на извършената работа следва да имате предвид, че съгласно чл. 107з, ал. 8, т. 1 от КТ с индивидуалния и/или с колективен трудов договор, или с вътрешни актове на работодателя могат да се приемат правила, чрез които да се определят редът за възлагането и отчитането на работата от разстояние. Въведената система за отчитане на работата е в зависимост от технологичните възможности на работодателя и организацията на самата дейност, като няма установени нормативни изисквания в тази връзка. Единствено в чл. 107л, ал. 5 от КТ се изисква действително отработеното време да се отразява ежемесечно в документ по образец, утвърден от работодателя. Поради това при установяването на възможностите за работа от разстояние работодателят следва да утвърди образеца на документа, който да се използва от работниците и служителите за отчитане на действителното отработено време.НС

2020-01-15 11:06:23 - Антонина Хъртева

Каква е процедурата по зачитане на трудов стаж, считано от 01.07.1991 до края на м.04.1993 г. по трудов договор по чл. 111 от КТ на 4 ч. работен ден, сключен на 01.07.1991 г. с работодател, който към днешна дата има правоприемник дружество с ограничена отговорност? Към кого трябва да се обърна, какви документи са необходими и къде ги представям?


2020-01-27 09:33:39 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Във връзка с изложеното в запитването Ви уведомяваме, че трудов стаж се зачита и вписва в трудовата книжка само по основния трудов договор. За трудовия договор за допълнителен труд по чл. 111 от Кодекса на труда работодателят издава удостоверения УП 2 и УП 3. В случай, че въпросът Ви е свързан със зачитане на осигурителен стаж, следва да се обърнете към съответното ТП на НОИ. МВ/

2020-01-14 21:25:10 - Надя Стефанова

Бременна съм във втори месец и съм в изпитателен срок. Опасявам се, че работодателят ми ще ме съкрати поради бременноста ми. Мога ли след 4тия месец от бременноста да си взема болничен и така до навършване на 45те дни за майчинство, с цел по този начин да се предпазя от съкращение?


2020-02-03 15:15:37 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Стефанова, Съгласно чл.67 от Кодекса на труда /КТ/ трудовият договор може да бъде сключен: 1. за неопределено време; 2. като срочен трудов договор. В чл.70, ал.1 от КТ е предвидено, че, окончателното приемане на работа на работника или служителя може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Основното предназначение на срока за изпитване е страната, в чиято полза е уговорен да се увери, че работата е подходяща за съответното лице, че се изпълнява съгласно условията и изискванията, определени от работодателя. Срокът за изпитване не е срок на договора. Видно от разпоредбата на чл.67, трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време или като срочен трудов договор. В договора по ал. 1 на чл. 70 се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни – ал. 2 на чл. 70 от КТ. До изтичане срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие – чл.71, ал.1 от КТ. Както е видно, договорът може да бъде прекратен на посоченото основание до изтичане на срока за изпитване. При прекратяване на трудовия договор на посоченото основание, закрилата при уволнение, предвидена в чл. 333 от КТ не се прилага. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 70, ал. 4 от КТ в срока на изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът. КА

2020-01-14 21:05:40 - Мая Величкова

Работя на половин работен ден и имам 20 дни платен отпуск. Ако поискам 10 дни да ползвам, колко дни фактически не трябва да ходя на работа? Ако са десет дни, то тогава всяка половинка ден, когато не трябва да съм на работа, ще ми е включена в отпуска? Или дните отпуск се считат за ползване пак по половин- т.е за 10 дни отпуск могат да отсъствам 20?


2020-01-27 09:30:47 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда /КТ/ размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. В чл. 355, ал.1 от КТ е предвидено, че трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица - ал.3 на чл.355 от КТ. Платеният тодишен отпуск, на който има право работникът/ служителят се определя пропорционално на времето, което се зачита за трудов стаж. В случай, че работите на не по-малко от половината от законоустановеното за Вас работно време, имате право на платен годишен отпуск не по-малко от 20 работни дни. Платеният годишен отпуск се ползва в работни дни по календар. В разпоредбата не е предвидена възможност този отпуск да се ползва по половин ден. МВ/

2020-01-14 20:42:50 - Станислав Станчев

Здравейте! Работя в театър и съм член на синдикална организация към Съюз на Артистите в България. Питането ми е , браншовите колективни трудови договори,каква сила имат спрямо работодателя , задължителна или пожелателна? Благодаря!


2020-02-03 14:51:02 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Станчев, Съгласно чл. 51, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) колективните трудови договори (КТД) се сключват по предприятия, браншове, отрасли и по общини. Освен това, изрично в чл. 50, ал. 2 от КТ е регламентирано, че КТД не може да съдържа клаузи, които са по-неблагоприятни за работниците и служителите от установените в закона или в колективен трудов договор, с който работодателят е обвързан. От предвиденото в разпоредбата може да се направи извод, че при сключване на КТД на ниво предприятие, работодателят следва да се съобрази с договореното в браншови колективен трудов договор, в случай, че той като член на работодателска организация, страна по този договор, е обвързан с него. Няма обаче нормативно предвидено задължение за работодателя да сключи КТД на ниво предприятие при сключен браншови КТД. Отбелязваме, че в Браншовия колективен трудов договор за музикално-сценичните изкуства от 6 юни 2018 г. е предвидено задължение във всички музикално-сценични институти с държавно, общинско и/или смесено финансиране да се сключат КТД на ниво предприятие, в срок от 5 месеца от подписването на браншовия колективен трудов договор, като уговорените в него условия се считат за задължителна минимална база при сключване на КТД на ниво предприятие. Следва да имате предвид, че Министерството на труда и социалната политика не е компетентно да тълкува разпоредбите на колективните трудови договори. При неизпълнение на задълженията по колективния трудов договор искове пред съда могат да предявят страните по него, както и всеки работник или служител, спрямо когото колективният трудов договор се прилага (чл. 59 от КТ)

2020-01-14 18:40:00 - Кристина Димитрова

Здравейте, имам въпрос. От месец януари съм в платен годишен отпуск поради бременност. Най - вероятно ще бъда в болничен до раждането, а от м.януари има ръст в работните заплати. Въпросът ми е, за да бъде актуализирана моята работна заплата трябва ли да се върна на работа и колко дни? Благодаря предварително


2020-01-27 09:46:02 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда /КТ/ изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.). В чл. 167б, ал. 1 от КТ е предвидено, че при завръщане на работа поради изтичане на отпуск по чл. 163 - 167а или поради прекъсване на ползването му работникът или служителят има право да предложи на работодателя изменение на продължителността и разпределението на работното му време за определен срок или други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят завръщането му на работа. Според ал. 3 на чл. 167б от КТ, работникът или служителят и работодателят могат да постигнат съгласие за изменение на трудовото правоотношение по чл. 119 и по време на ползването на отпуск по чл. 163 -167а. Права лицето ще може да черпи след завръщането му на работа. МВ/

2020-01-14 16:27:39 - Мария Маринова

Здравейте, имаме служителка, която в момента е в отпуск за отглеждане на дете до 2години.Изяви желание за прекратяване на договора и, тъй като иска да започне работа в друга фирма.Дължим ли и обезщетение по чл.224 от КТ и в какъв размер, при положение, че тя реално няма да се завърне на работа след майчинството си и няма да има изработени дни?


2020-02-03 15:12:13 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Маринова, Съгласно чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск правото за който не е погасено по давност. Размерът на платения годишен отпуск, на който има право работникът или служителят се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж при този работодател, в случая до прекратяване на трудовото правоотношение. Обезщетението се изчислява по реда на чл. 177 от КТ към деня на прекратяването на трудовото правоотношение. КА

 

важна информация