Социални помощи

ВЪПРОС: Защо е отказана помощ в конкретен случай (посочват се отделни факти, основно свързани с недостатъчен доход, здравословни проблеми, статут на безработен и пр.)?

ОТГОВОР: Социалните помощи се отпускат по нормативно определен ред и при спазване на конкретни условия и изисквания, регламентирани в Закона за социално подпомагане и правилника за неговото приложение. Компетентният орган за отпускането на тези помощи е Агенцията за социално подпомагане. Процедурата включва извършването на социална анкета, служебна проверка на факти и обстоятелства във всеки конкретен случай, свързан с работа с лични данни, издаване на заповеди и пр. По тази причина в тази рубрика могат да се дадат само принципни разяснения по дадения казус, още повече, че във всяка заповед за отказ се посочва изрично основанието, на което е направен той.

 

ВЪПРОС: Какъв е размерът на дохода или на средния доход на член от семейството, за да се отпусне месечна или целева помощ за отопление?

ОТГОВОР: При отпускане на месечна и целева помощ за отопление се отчита общият реализиран от лицето/семейството доход за съответния период. За всеки конкретен случай доходната граница е различна. Тя е в зависимост от състава на семейството, като се отчита възраст, здравословно състояние, семейно положение, учебна и трудова заетост. Това става с конкретни коефициенти на базата на гарантирания минимален доход, който сега е 75 лв. Така се получава съответния диференциран минимален доход (ДМД) за всеки член от семейството. След сумиране на всички индивидуални ДМД се получава доходната граница за семейството. Тя се съпоставя с общия реализиран доход и, ако той не я превишава, нормативното изискване е изпълнено т. е. доходът няма да е пречка за получаване на помощта.

 

ВЪПРОС: Кога извършването на сделка за продажба на недвижим имот не е пречка за отпускане на месечна или целева помощ за отопление?

ОТГОВОР: Когато общата стойност на извършените през последните пет години сделки за продажба на недвижим имот не надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход. Към настоящия момент гарантираният минимален доход е 75 лв. Другото изключение е когато в семейството има човек с трайно увреждане и сделката е извършена с цел да му се осигури достъпна жизнена среда.

 

ВЪПРОС: Защо се отказва отпускането на месечна или целева помощ за отопление, ако е извършено дарение на жилище:

ОТГОВОР: Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 6а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се изисква от лицата/семействата да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните пет години. Това е в контекста на разпоредбата на чл. 2, ал. 3 от Закона за социално подпомагане, която обвързва правото на социални помощи и с възможността за задоволяване на основните жизненоважни потребности с реализирани доходи от притежавано имущество.

Тук следва да се има предвид, че е предвидено изключение. Ако стойността на дарението е до 60-кратния размер на гарантирания минимален доход т. е. 4500 лв. сега, или в семейството има човек с трайно увреждане и дарението е направено с оглед осигуряване на достъпна жизнена среда, то на основание на тази разпоредба отказ не може да бъде направен.

 

ВЪПРОС: Ако лицето е изпълнило всички останали критерии и изисквания, но има регистрирана фирма, която обаче не функционира, има ли право на месечни или целеви помощи за отопление?

ОТГОВОР: Задължително условие за отпускане на месечна или целева помощ за отопление е лицата/семействата да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество. Това е регламентирано в чл. 10, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Следователно, това, че фирмата не извършва дейност, не означава, че е изпълнено изискването. На това основание се издава и заповед за отказ.

важна информация