Трудова миграция и трудова мобилност

В рубриката "Трудова миграция и трудова мобилност" може да получите отговори на въпроси относно правото на достъп до българския пазар на труда на граждани на Европейския съюз и граждани на трети държави (държави извън Европейския съюз).

 

Какви са условията за достъп до пазара на труда в Република България на гражданин на държава – членка на ЕС?

 

Република България прилага правото на ЕС в областта на свободното движение на работници, в частност Регламент 492/2011/ЕС относно свободата на движение на работници в Съюза, като отвори своя пазар на труда за граждани на държавите-членки на ЕС. Те имат право на свободно пребиваване и работа на територията на Република България, не се нуждаят от разрешение за работа, могат да се регистрират в регионалните дирекции „Бюро по труда” на Агенцията по заетостта и да получават пакета услуги, предвиден за българските граждани. За установяване и упражняване на трудова дейност като самостоятелно заети лица също така не се изисква разрешение.

 

Какви са условията за достъп до пазара на труда в Република България на гражданин на трета държава (извън ЕС)?

 

Законовите и съответните процедурни разпоредби относно режима на пребиваване и работа в Република България на граждани на трети държави са регламентирани в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, Закона за чужденците в Република България и правилниците за тяхното прилагане и др.

 

Съгласно действащото законодателство приемът на чужденци с цел работа в България се извършва на индивидуален принцип и е обвързан с наличието на разрешение за работа и трудов договор за конкретно работно място, което не може да бъде заето от български гражданин, гражданин на ЕС, ЕИП, Швейцария или лице с приравнен на техния статут.

 

В ЗТМТМ са предвидени различни възможности за достъп до пазара на труда на граждани на трети държави, като за всеки от тях са предвидени специфични условия и процедури, подробно разписани в ППЗТМТМ.

 

За конкретните процедури, срокове и документи повече информация може да намерите на сайта на Агенцията по заетостта: https://www.az.government.bg/ или да се обадите на тел. 02/9265 466 всеки вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа.

 

Какви са условията за достъп до пазара на труда на граждани на трети държави с Единно разрешение за пребиваване и работа?

 

Условията и редът за достъп до пазара на труда са определени в Глава втора „Трудова миграция от трети държави”, Раздел І „Общи разпоредби” и в Раздел ІІ „Единно разрешение за пребиваване и работа” на ЗТМТМ.

 

За да работи на територията на република България е необходимо гражданинът на трета държава:

 

·         да има трудов договор с местен работодател или

 

·         да е командирован или е изпратен в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България или

 

·         да е преместен по вътрешнокорпоративен трансфер или

 

·         да извършва дейност на свободна практика.

 

При кандидатстването за първоначален достъп до пазара на труда чужденецът трябва да пребивава извън територията на Република България.

 

Работодателят трябва да проведе предварително проучване на пазара на труда – т.нар. „пазарен тест“.

 

Работодателят трябва да докаже, че в предходните 12 месеца общият брой на гражданите на трети държави, работещи за местния работодател, не надвишава 20 на сто, а за малки и средни предприятия - 35 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, граждани на ЕС, ЕИП или на Конфедерация Швейцария и лицата с приравнени на тях права.

 

Заетостта е само за конкретното юридическо или физическо лице, и за посочените в разрешението, издадено от компетентните органи, място, длъжност и срок на работата.

 

Продължителността на разрешения достъп до пазара на труда е за срока на договора с местния работодател, но за не повече от 12 месеца и може да бъде продължен до три години.

 

За конкретните процедури, срокове и документи повече информация може да намерите на сайта на Агенцията по заетостта: https://www.az.government.bg/ или да се обадите на тел. 02/9265 466 всеки вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа.

 

Какви са условията за достъп до пазара на труда на граждани на трети държави със Синя карта на ЕС?

 

Условията и редът за достъп до пазара на труда са уредени в Глава втора „Трудова миграция от трети държави”, Раздел І „Общи разпоредби” и в Раздел ІІІ „Синя карта на Европейския съюз” на ЗТМТМ.

 

Необходимо е чужденецът притежава необходимата за съответната работа компетентност - придобито висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност не по-малка от три години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава;

 

Брутната работна заплата, посочена в трудовия договор на чужденеца, следва да бъде най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в Република България съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключването на трудовия договор.

 

Не е необходимо работодателят да извърши предварително проучване на пазара на труда – т. нар. „пазарен тест“ и няма ограничение за броя на тези лица в едно предприятие.

 

За конкретните процедури, срокове и документи повече информация може да намерите на сайта на Агенцията по заетостта: https://www.az.government.bg/ или да се обадите на тел. 02/9265 466 всеки вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа.

 

Какви са условията за упражняване от гражданин на трета държава на сезонна заетост над 90 дни до 3 месеца на територията на Република България?

 

Условията и редът за достъп до пазара на труда са определени в Глава втора „Трудова миграция от трети държави”, Раздел І „Общи разпоредби” и в Раздел ІV „Сезонна заетост” на ЗТМТМ.

 

За упражняване на сезонна заетост над 90 дни до 9 месеца Министерството на вътрешните работи издава на гражданина на трета държава разрешение за сезонен работник.

 

„Сезонна работа” по смисъла на ЗТМТМ е работа, която зависи от смяна на сезоните и е свързана с определено време на годината посредством повтарящо се събитие или поредица от събития, свързани със сезонните условия, при които необходимостта от работна ръка е значително по-голяма, отколкото при обикновени текущи работи.

 

Достъпът до пазара на труда се разрешава за сектори, включени в Списък на икономическите сектори, включващи дейности, изпълнението на които зависи от смяната на сезоните, утвърден от Министъра и труда и социалната политика. Актуалният списък включва два сектора: селско, горско и рибно стопанство; хотелиерство и ресторантьорство.

 

Работодателят следва да осигури на лицето подходящо, отговарящо на всички изисквания за безопасност и здраве, жилище до изтичане на срока на договора. Работодателят е задължен да покрие за своя сметка транспортните разходи от мястото на произход на сезонния работник до работното му място в Република България и обратно, както и разходите за задължителните здравни застраховки и осигуряване на сезонния работник.

 

За конкретните процедури, срокове и документи повече информация може да намерите на сайта на Агенцията по заетостта: https://www.az.government.bg/ или да се обадите на тел. 02/9265 466 всеки вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа.

 

 

 

Какви са условията за сезонна работа до 90 дни от гражданин на трета държава на територията на Република България?

 

За извършване на сезонна работа до 90 дни се прави регистрация в Агенцията по заетостта въз основа на подадена от работодателя декларация и при спазване изискването на чл. 24л от Закона за чужденците в Република България чужденецът да притежава валидна виза за целите на сезонна работа, когато такава се изисква.

 

За конкретните процедури, срокове и документи повече информация може да намерите на сайта на Агенцията по заетостта: https://www.az.government.bg/ или да се обадите на тел. 02/9265 466 всеки вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа.

 

Какви са условията за работа на гражданин на трета държава като лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер?

 

Разрешението за пребиваване и работа тип „Разрешение на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер” се издава от Министерството на вътрешните работи. В него се съдържа и предоставеното от изпълнителния директор  на Агенцията по заетостта решение за достъп до българския пазар на труда.

 

„Вътрешнокорпоративен трансфер” по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ/ е временно преместване с цел работа или обучение на работник - чужденец от трета държава, от предприятие със седалище или адрес на управление извън територията на Република България, с което чужденецът има сключен трудов договор, в поделение на предприятието или в предприятие, принадлежащо към същата група от предприятия, със седалище или адрес на управление на територията на Република България.

 

Условията и редът за достъп до пазара на труда са определени в Глава втора „Трудова миграция от трети държави”, Раздел І „Общи разпоредби” и в Раздел V „Вътрешнокорпоративен трансфер” на ЗТМТМ.

 

Лицата, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер извършват трудова дейност на територията на Република България само за конкретно приемащо предприятие или група предприятия, които за целта са подали заявление в Агенция по заетостта.

 

В обхвата на процедурата попадат само лицата, преместени в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер в качеството си на ръководители, специалисти или служители-стажанти.

 

За конкретните процедури, срокове и документи повече информация може да намерите на сайта на Агенцията по заетостта: https://www.az.government.bg/ или да се обадите на тел. 02/9265 466 всеки вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа.