Област „Пазар на труда“

   Кои са основните целеви групи, към които е насочена активната политика на пазара на труда през 2021  г. ?

Съгласно Националния план за действие по заетостта (одобрен с Решение на МС № 83 от 29 януари 2021 г.) основните целеви групи, към които е насочена активната политика на пазара на труда през 2021 г. са:

Освободени лица в следствие на епидемичната ситуация:

 • от икономически дейности, прекратени за определен период през 2020 г. или ограничени поради извънредното положение и извънредната епидемична обстановка;
 • с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация.

Неравнопоставени групи на пазара на труда:

 • Безработни младежи до 29 години, младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEETs);
 • Продължително безработни лица;
 • Безработни лица без квалификация от области с равнище на безработица над средното за страната;
 • Безработни лица с недостиг на ключови компетентности и/или с ниско общо образование (включително от ромски произход);
 • Безработни лица над 50-годишна възраст без квалификация и с ниско общо образование; в предпенсионна възраст; с нетърсена от работодателите квалификация;
 • Безработни лица с трайни увреждания.

 

Неактивни лица, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица:

 

 • От области с равнище на безработица над средното за страната;
 • Без квалификация и с ниско общо образование;
 • С период на неактивност повече от две години.

 

Заети лица в риск от съкращения поради ограничена икономическа активност в условията на пандемия:

 

 • За които е подадено в Агенцията по заетостта уведомление за масови съкращения;
 • При преустановяване дейността на предприятията вследствие на противоепидемични мерки.

Към всяка група ще се подхожда диференцирано с оглед на подгрупите в нея. Лицата от тези групи се включват в обучения, програми и мерки от Националния план за действие по заетостта след разработване на индивидуални планове, в които действията се определят според профила на лицето и неговите шансове за устройване на работа.

Кои са програмите и мерките за обучение и заетост, насочени към младите хора?

Млади хора до 29-години без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ могат да стажуват за период от 12 месеца в държавната администрация по програмата „Старт на кариерата“. Младежите са част от целевата група и на Регионалните програми за заетост, проект „Алтернатива за теб“, проект „Скорости“, проект „Адаптация към новите условия“, проект „Ново начало за работа - 3“, проект „Възможност за реализация“ и проект „Хоризонти 6“. От Държавния бюджет се поемат разходите на работодателите за работна заплата на наетите млади хора, осигурителните вноски за сметка на работодателя и допълнителното трудово възнаграждение по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане. Подробна информация за програмите и проектите може да намерите на страницата на Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg)/ рубрика „Политики“/ „Заетост“/ „Програми и проекти за заетост“, както и на страницата на Агенцията по заетостта (http://www.az.government.bg)/ рубрика „Търсещи работа“/ секция „Програми и проекти“/ „За младежи“ и „За насърчаване на заетостта“. Информация за реализацията на Гаранцията за младежта в България е достъпна на следния интернет адрес: https://mlsp.government.bg/evropeyska-garantsiya-za-mladezhta.

Част от мерките за субсидирана заетост, насочени към младите хора са за стажуване, с което се дава възможност на образованите младежи да придобият професионален опит и да повишат пригодността си за заетост. По реда на чл. 41 от Закона за насърчаване на заетостта безработни младежи до 29-годишна възраст, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заемане на длъжността и без трудов стаж по тази професия, могат да стажуват при работодател. Субсидираният период е до 6 месеца, като от бюджета за активна политика се изплащат част от средствата за работна заплата, осигурителни вноски за сметка на работодателя и допълнително трудово възнаграждение по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане. Със субсидия се осигурява и чиракуване под ръководството на наставник, което е подходящо за младежите без образование и квалификация, като по този начин младите хора придобиват освен трудови навици също и професионални умения и квалификация. Насърчителната мярка по чл. 41а от Закона за насърчаване на заетостта насърчава наемането на безработни младежи с основно и по-ниско образование и без квалификация за чиракуване под ръководството на наставник чрез предоставяне на средства за част от трудовото възнаграждение и осигурителните вноски, дължими за сметка на работодателя за период до 6 месеца.

Младите хора могат да бъдат наемани на субсидирани работни места, включително за първа работа по специалността, по реда на чл. 36, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта. Финансирането от Държавния бюджет е за период до 9 месеца. Разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта насърчава работодателите да наемат на субсидирани работни места безработни лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и на младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си. Чрез бюджета за активна политика се субсидира заетостта на младите хора за срок до 9 месеца, като се поемат разходите на работодателите за част от трудовото възнаграждение, осигурителните вноски за сметка на работодателя и допълнителното трудово възнаграждение по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане. С допълнителна информация за мерките за субсидирана заетост по Закона за насърчаване на заетостта, сроковете за кандидатстване и необходимите документи може да се запознаете на страницата на Агенцията по заетостта (http://www.az.government.bg)/ рубрика „Търсещи работа“/ секция „Мерки за заетост“.

Какви са възможностите за включване в субсидирана заетост на продължително безработните лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“?

Продължително безработните лица са целева група на Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица. В рамките на Програмата се осигурява заетост на наетите лица на пълно или непълно работно време за срок до 12 месеца при работодатели от частния и публичния сектор. Възможност за повишаване пригодността за заетост чрез включване в обучения, повишаващи знанията, уменията и квалификацията, както и осигуряване на възможност за заетост на субсидирани или несубсидирани работни места предлагат следните проекти, които се реализират в рамките на Националния план за действие по заетостта през 2021 г.: проект „Адаптация към новите условия“, проект „Скорости“ и проект „Ново начало за работа - 3“. Регионалните програми за заетост се реализират на територията на 28-те области в страната. Те предлагат заетост на субсидирани работни места за срок от 3 до 6 месеца на безработни лица от уязвими групи на пазара на труда, включително и продължително безработни лица. Със средства за активна политика на пазара на труда се поемат разходите на работодателите за работна заплата на наетите лица, осигурителните вноски за сметка на работодателя, допълнително трудово възнаграждение по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане. С допълнителна информация по темата може да се запознаете на страницата на Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg)/ рубрика „Политики“/ „Заетост“/ секция „Програми и проекти за заетост“.

Алтернативна възможност за субсидирана заетост на продължително безработни лица предлага включването в насърчителни мерки по Закона за насърчаване на заетостта. По реда на чл. 55в от Закона за насърчаване на заетостта се стимулират работодатели да наемат на работа продължително безработни лица чрез предоставяне на средства за трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки. Субсидираният период е до 6 месеца, като работодателите се задължават да задържат лицето на работа за период равен на периода на субсидиране. Съгласно чл. 36а от Закона за насърчаване на заетостта работодателите се насърчават да наемат на непълно работно време за срок до 6 месеца безработни младежи до 29 години с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца чрез предоставяне на средства за трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки. Отново е спазен принципът, че работодателят трябва да запази заетостта на лицето за период равен на периода на субсидиране.

Безработно, търсещо работа лице над 50-годишна възраст, регистрирано в Дирекция „Бюро по труда“. Какви са възможностите за включване в субсидирана заетост през 2021 г.?

Безработните лица над 50-годишна възраст са приоритетна целева група на активната политика на пазара на труда през 2021 г. На сайта на Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg), рубрика „Политики“ /“Заетост“/ “Програми и проекти за заетост“ (https://mlsp.government.bg/programi-i-proekti-za-zaetost) е достъпна актуална информация за програми и проекти, финансирани със средства от Държавния бюджет и предлагащи възможности за заетост на субсидирани работни места, както и обучение за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности на безработни лица над 50-годишна възраст. Такива са Национална програма „Помощ за пенсиониране“, Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, Регионалните програми за заетост, проект „Алтернатива за теб“, проект „Адаптация към новите условия“, проект „Скорости“, проект „Ново начало за работа -3“, проект „Възможност за реализация“, проект „Хоризонти - 6“. Алтернативна възможност за включване в субсидирана заетост предлагат насърчителните мерки по реда на Закона за насърчаване на заетостта. В рамките на мярката по чл. 51, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта се насърчават работодателите да наемат на работа за срок от 3 до 12 месеца на лица от уязвими групи на пазара на труда, включително и безработни лица на възраст над 50 години. Част от работната заплата и дължимите за сметка на работодателя осигурителни вноски в рамките на субсидирания период се финансират със средства от Държавния бюджет. Насърчителната мярка - чл. 55а от Закона за насърчаване на заетостта, предлага възможност на безработни лица над 55-годишна възраст да се включат в субсидирана заетост за срок до 6 месеца. На работодателите се възстановяват част от разходите за трудово възнаграждение, социални и здравни вноски за наетите лица. Работодателите поемат ангажимент да запазят заетостта на лицата за период равен на периода на субсидиране.

За повече информация във връзка с насърчителните мерки по Закона за насърчаване на заетостта, Ви препоръчваме да посетете електронен адрес (https://www.az.government.bg/bg/trl/).

Кои са програмите и мерките за субсидирана заетост, насочени към безработните лица с трайни увреждания през 2021 г. ?

През 2021 г. безработните лица с трайни увреждания могат да се включат в субсидирана заетост чрез програми и насърчителни мерки, включени в Националния план за действие по заетостта. Повишаване пригодността за заетост и започване на работа на субсидирани работни места за срок до 24 месеца на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица с трайни увреждания предлага Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. Те са част от целевата група и на Регионалните програми за заетост, проект „Възможност за реализация“ и проект „Хоризонти - 6“. За повече информация във връзка с програмите Ви препоръчваме да посетите рубрика „Политики“/“Заетост“/„Програми и проекти за заетост“ (http://www.mlsp.government.bg/programi-i-proekti-za-zaetost) на сайта на Министерството на труда и социалната политика. Алтернативна възможност за заетост предлага включването в насърчителните мерки по чл. 36, ал. 2, чл. 51, ал. 2 и чл. 52 от Закона за насърчаване на заетостта, които стимулират работодателите да наемат на работа безработни лица с трайни увреждания. За повече информация Ви препоръчвам да посетите сайта на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg)  /рубрика „Търсещи работа“/ „Мерки за заетост“/ „Насърчителни мерки за работодатели“ (http://www.az.government.bg/bg/trl/).

Какви са възможностите на безработните майки (осиновителки) и/или безработни самотни родители (осиновители) с малки деца за започване на работа през 2021 г.?

Активната политика на пазара на труда подпомага безработните самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст като стимулира финансово работодателите, които ги наемат на работа съгласно условията на насърчителната мярка по чл. 53а от Закона за насърчаване на заетостта. Съгласно условията на мярката със средства от Държавния бюджет се поемат разходите на работодателите за част от трудовото възнаграждение на наетите лица на пълно или непълно работно време, допълнително трудово възнаграждение по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане, възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от Кодекса на труда, възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, както и осигурителните вноски за сметка на работодателя за фондовете „Пенсии“, “Трудова злополука и професионална болест“, „Общо заболяване и майчинство“, „Безработица“, както и за фондовете за Допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. За допълнителна информация относно условията за включване в мярката посетете електронната страница на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg)/ рубрика „Търсещи работа“/“Мерки за заетост“/ „Насърчителни мерки за работодатели“.

Министерството на труда и социалната политика разработи и прилага редица мерки, целящи да подкрепят работодателите да запазят заетостта на работниците и служителите си в сектори, засегнати от разпространението на пандемията на COVID-19. Също така се прилага мярка, целяща предоставяне на подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа в създалата се пандемична обстановка в страната.  С подробна информация, свързана с посочените мерки може да се запознаете на сайта на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg)/ рубрика „Финансови стимули за запазване на заетостта“.