Социална политика и заетост

Основните договори на Европейския съюз в областта на социалната политика и заетостта

Стратегически актове на ЕС, свързани със заетостта и социалната политика

Стратегия Европа 2020

Резюме на предложението на ЕС за програма за социална промяна и социални иновации

Препоръка за Препоръка на Съвета относно националната програма на България за 2020 г.

Европейски стълб на социалните права

Съвместна европейска пътна карта за вдигане на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19

Вторично законодателство на ЕС в областта на заетостта и социалната политика

Трудово право

Социален диалог

Безопасност и здраве при работата

Равно третиране на жените и мъжете

Антидискриминация

Социална закрила и социално включване

Програми за финансиране на социалната политика

 

Информация от проведените заседания на Съвета на Европейския съюз

Програма на Германското председателство на Съвета на ЕС - 1 юли - 31 декември 2020 г.

 

Регламент (ЕС) 2019/1149 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда

 

Европейски орган по труда