Документи за кандидатстване

ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЯТА:

Фонд „Условия на труд“ уведомява кандидатите с проектни предложения за подобряване на условията на труд, постъпващи по чл.2, т.2 от Наредба №1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от Фонд “Условия на труд“, че при изготвянето на количествено-стойностните сметки за предвидените дейности в проектите е необходимо да се съобразяват с публикуваните на платформа СЕК цени за отделните видове строително-монтажни работи. Експертните комисии към ФУТ, разглеждащи и оценяващи постъпилите проекти на отделните предприятия за подобряване на условията им на труд, ще сравняват предложените по проектите цени и цените, публикувани на платформа СЕК. Няма да бъде допускано съфинансиране от страна на Фонд „Условия на труд“ на проект, със завишени, спрямо платформата, цени.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД ОТ ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 3

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 4

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 4

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 5

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД С БРАНШОВА ЗНАЧИМОСТ И ПРИЛОЖИМОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРАВИЛА, НОРМИ И ИЗИСКВАНИЯ В ОБЛАСТТТА НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ПРОЕКТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД:

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

БЮДЖЕТ ПО ПРОЕКТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ ПО БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ДИАГНОСТИКАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ДИАГНОСТИКАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ДИАГНОСТИКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА СРОДНИ ДЕЙНОСТИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ