Информация по ЗДОИ

Годишен отчет за постъпили заявления за постъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор през 2019г.

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Фонд "Условия на труд" през 2020г.

 

Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от Фонд "Условия на труд":

- Приложение 1 към чл. 5, ал. 3 - Форми и разходи за предоставяне на обществена информация;

- Приложение 2 към чл. 7, ал. 3 - Завление за достъп до обществена информация;

- Приложение 3 към чл. 8, ал. 1 - Протокол за приемане на устно заявление за предоставяне на достъп до обществена информация;

- Приложение 4 към чл. 17, ал.4 - Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване;

- Приложение 5 към чл. 19, ал. 2 - Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване.