Ранно детско развитие

Инвестициите в грижите в ранна детска възраст са ключова предпоставка за осигуряване на възможности за най-добър старт в живота на всички деца, насърчаване на пълноценното им личностно развитие, както и за прекъсване на предаването на бедността между поколенията. Именно поради това, от изключително значение е прилагането на комплексен подход в грижите за децата в ранна възраст и развитие на интегрирани услуги за подкрепа на децата и родителите, които да подпомогнат предприеманите мерки за предотвратяване на изоставянето на деца и осигуряване на възможности за отглеждането им в семейна среда.

В съответствие с провежданите политики за подкрепа на децата и семействата е изградена мрежа от услуги, които са пример за интегриран подход при предоставяне на услуги за ранно детско развитие, насочени към информиране и консултиране на родителите, за превенция на рисковете, включително чрез услуги за ранна интервенция на уврежданията, за по-добро обхващане и подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и други. Съчетавайки здравния, образователния и социалния елемент в една услуга, изключително полезни и основополагащи са резултатите от Проекта за социално включване (ПСВ), който беше изпълнен от МТСП в периода 2010-2015 г. със средства от Световната банка. Проектът подкрепи усилията на България да разработва и прилага интегрирана политика за ранно детско развитие.

За продължаване на дейността на услугите, създадени по ПСВ, от началото на 2016 г. се реализира операция „Услуги за ранно детско развитие“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. След приключване на операцията ще се осигури устойчивост на създадените услуги с финансиране от държавния бюджет.

 

Проект за социално включване