Ранно детско развитие

Инвестициите в грижите в ранна детска възраст са ключова предпоставка за осигуряване на възможности за най-добър старт в живота на всички деца, насърчаване на пълноценното им личностно развитие, както и за прекъсване на предаването на бедността между поколенията. Именно поради това, от изключително важно значение е развитието на иновативни интегрирани услуги за ранно детско развитие, които да подпомогнат предприеманите мерки за предотвратяване на изоставянето на деца и осигуряване на възможности за отглеждане в семейна среда. Стремежът е въвеждането на изцяло нов и интегриран подход в грижите за децата, насочен към превенция на рисковете още в ранна детска възраст и ранна интервенция.

 

Проект за социално включване