Деинституционализация на грижата за деца

Процесът на деинституционализация на грижата за деца цели промяна на философията на грижите за децата с акцент върху превенция на рисковете, ранна интервенция, подкрепа на семействата и осигуряване на семейна или близка до семейната среда. Ключово значение за развитието на реформата Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България” и Плана за действие към нея. Целта е в период от 15 години да бъдат закрити всички специализирани институции за деца. Изпълнението на основните дейности, заложени в Плана за действие съдействат за изграждането на алтернативни услуги, включително и нови социални услуги в общността. Същевременно се върви към подобряване на механизмите за осигуряване на устойчивост на тези услуги, както и ефикасно използване на ресурсите, което ще позволи поетапното закриване на съществуващите специализирани институции.

 

Стратегии

Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”

 

Планове

План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”

Актуализиран план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“

 

Актуална информация

http://www.childtransnet.com/

Мониторингови доклади за изпълнение на Плана за действие за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България за периоди: ноември 2010 г. - юни 2011 г.; юни 2011 – юни 2012 г.; юли 2012 – юни 2013 г.

Финален доклад - Сравнителен анализ на разходите и ползите от системите за грижа за детето CCI 2010.CE.16.0.AT.076 Поръчан от Европейската комисия (Главна дирекция „Регионална политика”); Comparing Costs and Benefits of different models of Child Care CCI 2010.CE.16.0.AT.076; Comparing Costs and Benefits of different models of Child Care CCI 2010.CE.16.0.AT.076 - Final Report, Technical Annex