Закрила на детето

Основният принцип, залегнал в специални закони и подзаконови нормативни актове, е ангажиментът на държавата да защитава и гарантира основните права на детето във всички сфери на обществения живот, като предвижда и осъществява мерки за закрила на правата на детето. Закрилата на детето е система от законодателни, административни и други мерки за гарантиране правата на всяко дете. Осигуряването на правото на детето да живее със своите родители е един от приоритетите на системата за закрила на детето. Усилията са насочени към подобряване на уменията за родителство и промяна на отношението към детето. Компетентните органи за закрила на детето в своята работа се стремят към осигуряване на условия за спазване правата на децата, защита на най-добрия им интерес и осигуряване на подкрепа на децата и семействата. Българското законодателство в областта на закрилата на детето и залегналия в него принцип на предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции само в краен случай, кореспондират с международните стандарти в областта на правата на децата. Неразделна част от прилагането на този принцип е оказването на подкрепа на родителите, когато имат затруднения да полагат грижи за децата си. Органите за закрила на детето на местно ниво полагат целенасочени усилия за превенция на изоставянето и реинтеграция на деца, като освен социално-психологическа подкрепа се предоставя и финансова помощ, която е част от работата по превенция, реинтеграция и настаняване при близки и роднини или в приемно семейство. Изключително важен е индивидуалния подход при работата по всеки случай, който е обвързан с специфичните потребности на детето. От съществено значение за гарантирането на правата и интересите на децата е, че настаняването извън семейството включително и в специализирана институция се извършва от съда.

 

Законодателство

Закон за закрила на детето

Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца

Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване

Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция

Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

 

Стратегии

Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.

Национална програма за закрила на детето за 2015 г.

 

Международни актове

Конвенция на ООН за правата на детето

Насоки на ООН за алтернативна грижа за деца

Общи европейски насоки за преход от институционална грижа към грижи в общността

 

Система за закрила на детето

Специализирани органи за закрила на детето са председателя на Държавната агенция за закрила на детето и дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане. Дирекция „Социално подпомагане” е орган за закрила на детето на местно ниво, към който функционира отдел „Закрила на детето“ (ОЗД). Социалните работници от ОЗД предприемат мерки за закрила по отношение на децата в риск. Другите органи за закрила на детето са: министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи, министъра на образованието и науката, министъра на правосъдието, министъра на външните работи, министъра на културата, министъра на здравеопазването и кметовете на общини.

 

Полезна информация

Държавна агенция за закрила на детето

Агенция за социално подпомагане