Проект "Красива България"

ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Проект „Красива България” (Проекта) е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта.

Основните цели на Проект „Красива България” са: намаляване на безработицата; обновяване и подобряване на обществената среда в населените места и на социалната инфраструктура в Република България; подпомагане на малкия и средния бизнес; създаване на условия за устойчива заетост на работната сила в общините.

Непосредствените цели на Проект „Красива България” са: разширяване на потенциала за заетост на регистрирани в ДБТ безработни лица чрез провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация по специалности в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги, както и последваща възможност за реализацията им на пазара на труда; създаване на временна заетост при реализацията на обекти на социалната и градска инфраструктура чрез изпълнението на строително-монтажни/ремонтни дейности; подобряване на качеството на живот и на средата за работа и обитаване, вкл. на групи в неравностойно положение, чрез изграждане на нов и/или обновяване на съществуващ сграден фонд, вкл. за предоставяне на социални услуги на областно и общинско ниво; укрепване на сътрудничеството между органите на централната и на местната власт чрез разширяване потенциала на местните администрации при изпълнение на проекти и провеждане на активни политики на пазара на труда.

Изпълнението на целите ежегодно се осъществява чрез двете основни дейности:

- администриране и контрол на всички процеси, свързани с планиране, извършване и отчитане на строително-монтажни/ремонтни работи на обектите, одобрени от Управителния съвет по мерките на Проекта ((М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”, М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”, Мярка М02-03 „Подобряване на образователната инфраструктура в професионалните гимназии предоставящи дуална система на обучение и/или защитени от държавата специалности от професии” и Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” – пет мерки приложими всяка година, както и М02-02 Занимални за деца на родители, работещи в администрация” – приложима в случаите на постъпили допълнителни средства по бюджета на Проекта), с осъществяването на които се осигурява реална заетост в строителството, вкл. на безработни лица;

- администриране и контрол на всички процеси, свързани с планиране, извършване и отчитане на обучението по мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация”, с прилагането на която (при обекти с бюджет за строително-монтажни/ремонтни работи над 250 000 лева с ДДС) се обучават регистрирани в ДБТ безработни лица, увеличавайки шанса им за успешна реализация на пазара на труда.

Реализацията на дейностите по Проекта води до икономически ефект, състоящ се в: стимулиране и адаптиране на работната сила към действащата пазарна среда чрез строителни дейности, обновяващи и подобряващи социалната инфраструктура и обществената среда в съответните населени места; подпомагане на малкия и среден строителен бизнес и съпътстващите го производства; формиране на траен икономически растеж, водещ до осигуряване на постоянна заетост на работната сила в строителния сектор; акумулиране на приходи в държавния бюджет от всички преки и непреки данъци, дължими за извършената стопанска дейност от изпълнителите на строително-монтажни/ремонтни работи. Извършените дейности по Проекта имат и голям социален ефект, състоящ се в подобрените работни условия на служителите (персонала) и в осигуреното по-качествено обслужване на гражданите в различни области – обществено-административно обслужване, образование, култура, здравеопазване, социални услуги, спорт и рекреация.